Aport do spółki krok po kroku + podatki

Przeczytasz w 10 minut.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • czym jest aport i co może być jego przedmiotem.

Aport do spółki jawnej

Wniesienie wkładu do spółki handlowej jest podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika. Do każdej spółki prawa handlowego, w tym do spółki jawnej (o której przeczytasz tutaj) mogą być wnoszone wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne.

Co to jest aport?

Wkład niepieniężny to inaczej aport. Przedmiotem aportu może być co do zasady każda rzecz, prawo lub inne świadczenie mające jakąkolwiek wartość majątkową. Ta rzecz, prawo lub inne świadczenie musi być zbywalne.

Aport do spółki – przykłady

Najprostszym przykładem prawa, które może być wniesione jako aport jest np. prawo własności nieruchomości. Dodatkowo, przedmiotem wkładu do spółki jawnej może być świadczenie przez wspólnika pracy lub usług na rzecz spółki jawnej. Możliwość wniesienia takiego wkładu w przypadku spółek kapitałowych, istnieje tylko w odniesieniu do prostej spółki akcyjnej (o czym przeczytasz poniżej).

Aport do spółki komandytowej

Każdy ze wspólników spółki komandytowej (o której przeczytasz tutaj), czyli zarówno komplementariusze jak i komandytariusze, mają obowiązek wniesienia wkładu do spółki. Podobnie jak w przypadku wkładów spółki jawnej (o czym powyżej) aport do spółki komandytowej może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. W przypadku spółki komandytowej, przedmiotem aportu może być także zobowiązanie do świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki.

Ograniczenia dotyczące aportu do spółki komandytowej

Odmiennie jednak niż w spółce jawnej w odniesieniu do aportu komandytariusza występują pewne ograniczenia. Zobowiązanie do świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki może być wniesione aportem przez komandytariusza jedynie w przypadku, gdy wartość innych jego wkładów do spółki jest nie niższa niż wysokość sumy komandytowej. Komandytariusz musi zatem wnieść do spółki także wkład w innej formie, który pokryje jego sumę komandytową, jeśli chce również wnieść wkład w postaci swojej pracy lub świadczenia usług.

Natomiast jeśli komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka akcyjna (o której przeczytasz tutaj) lub sp. z o.o. (o której przeczytasz tutaj), a komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wtedy ten komandytariusz nie może wnieść jako aport posiadanych przez siebie udziałów czy też akcji w tych podmiotach.

Aport do spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna (o której piszemy tutaj) to podmiot, który stanowi swoiste połączenie spółki osobowej oraz kapitałowej. Występują w niej dwa rodzaje wspólników: komplementariusze oraz akcjonariusze. W SKA mamy również dwa rodzaje kapitałów: podstawowy i zakładowy.

Wniesienie aportu przez komplementariusza na kapitał podstawowy odbywa się według przepisów o spółce jawnej (o czym piszemy powyżej). Przedmiotem aportu komplementariusza do SKA może być więc na przykład świadczenie pracy bądź usług, czy ustanowienia prawa użytkowania na rzecz spółki.

Komplementariusz może wnieść wkład na kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej. W takiej sytuacji obejmuje on akcje i w tym zakresie uzyskuje status akcjonariusza.

Aport do spółki komandytowo-akcyjnej ograniczenia

W przypadku więc wniesienia aportu przez komplementariusza na kapitał zakładowy celem objęcia akcji co do przedmiotu aportu obowiązują takie same ograniczenia jak w przypadku aportu wnoszonego przez akcjonariuszy. W przypadku wnoszenia aportu do SKA na kapitał zakładowy niemożliwe jest wniesienie świadczenia pracy czy prawa użytkowania.

Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej i wkłady na ten kapitał regulowane są bowiem przepisami dot. wnoszenia aportu do spółki akcyjnej (o czym piszemy poniżej).

Aport do spółki z o. o.

W przypadku wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (o której piszemy tutaj) umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot aportu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Pamiętać należy przy tym, że nie jest możliwe wniesienie wkładu niepieniężnego w przypadku rejestracji sp. z o.o. w systemie elektronicznym S24, jak i w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego za pośrednictwem tego systemu.

Przedmiotem aportu do sp. z o.o. może być prawo rzeczowe, prawo obligacyjne czy inne prawa majątkowe, jeśli da się je wycenić, mają określoną wartość i są zbywalne. Ponieważ sp. z o.o. jest spółką kapitałową przedmiotem aportu nie może być prawo niezbywalne, świadczenie pracy lub usług.

Aport do spółki akcyjnej

Mechanizm wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółki akcyjnej (o której piszemy tutaj) jest najbardziej skomplikowany w porównaniu do wnoszenia aportów do innych spółek. Przede wszystkim aporty wnoszone na kapitał zakładowy spółki akcyjnej podlegają badaniu przez biegłego rewidenta na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

Tematyka wnoszenia aportów do spółki akcyjnej jest więc bardzo obszerna, ale w tym miejscu wskazać należy, iż wkłady niepieniężne muszą zostać wniesione w całości przed zgłoszeniem spółki do sądu rejestrowego, chyba że statut zezwala wnieść wkłady w ciągu roku od dnia zarejestrowania spółki.

Tak jak w przypadku aportu do sp. z o.o. (o czym piszemy powyżej) przedmiotem aportu do spółki akcyjnej nie może być świadczenie usług czy pracy. Aport musi mieć określona wartość majątkową i być prawem zbywalnym.

Czy od aportu występuje podatek?

Podatkowe skutki wniesienia aportu zależą od jego przedmiotu i rodzaju spółki, do której aport jest wnoszony.

Aport do spółki kapitałowej podatek

Wniesienie do spółki kapitałowej aportu zarówno przez osobę fizyczną, jak i osobę prawną co do zasady skutkuje powstaniem po jej stronie przychodu. Neutralne podatkowo w zakresie podatku dochodowego jest wyłącznie wnoszenie aportem do spółki przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części (o czym piszemy poniżej). W każdym innym przypadku przychód stanowi wartość rynkowa aportu, niezależnie od tego, czy wkład zostanie w całości przeznaczony na kapitał zakładowy, czy też po części na agio.

Aport do spółki osobowej podatek

Odmiennie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do spółek osobowych. W zamian za aport do spółki osobowej wspólnik otrzymuje udział kapitałowy, przy czym w odniesieniu do SKA (o której piszemy powyżej), dotyczy to tylko wkładów komplementariusza na kapitał podstawowy. Według aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych wniesienie aportu do spółki osobowej jest co do zasady neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym. Wniesienie więc aportu przykładowo do spółki jawnej nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania na gruncie podatku dochodowego (oczywiście pod warunkiem, że ta czynność nie będzie miała na celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania).

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Przedmiotem aportu może być zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych o określonej funkcji gospodarczej zdolny do prowadzenia samodzielnej (niezależnej) działalności. Może się bowiem zdarzyć, że w dana firma świadczy usługi sprzątania a niezależnie od tego sprzedaje środki czyszczące. Jeśli każda z tych działalności spełnia wymogi określone w przepisach prawa może zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W przypadku wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach spółki celem wniesienia aportu do innego podmiotu warto rozważyć czy nie lepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie procesu podziału spółki (o którym piszemy tutaj).

Aport jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki

Skoro przedmiotem aportu może być zorganizowana część przedsiębiorstwa to tym bardziej jego przedmiotem może być całe przedsiębiorstwo, stworzone np. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (o której piszemy tutaj).

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności nazwę przedsiębiorstwa, własność nieruchomości lub ruchomości, wierzytelności, środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia itp. Nabywca przedsiębiorstwa wniesionego aportem jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że przy dołożeniu należytej staranności nie wiedział o ich istnieniu. Aport przedsiębiorstwa może nastąpić do każdego typu spółki prawa handlowego, w tym między innymi do prostej spółki akcyjnej.

Aport – czy przechodzą koncesje, licencje, zezwolenia?

W przypadku koncesji, licencji czy zezwoleń decyzji administracyjnych, skutki aportu należy sprawdzić w przepisach prawa dotyczących danej decyzji administracyjnej bądź też w treści samej decyzji. Bardzo często „przeniesienie” decyzji administracyjnej (np. zezwolenia, licencji itp.) będzie wymagało uzyskania nowej decyzji. W związku z tym w każdym konkretnym przypadku, w szczególności w sytuacji, kiedy przedmiotem aportu miałoby być przedsiębiorstwo jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki, należy rozważyć czy nie lepszym rozwiązaniem będzie przekształcenie (o którym piszemy tutaj).

Aport – czy przechodzą umowy?

Wniesienie aportu nie skutkuje pełnym przejściem praw i obowiązków z umów. Tak jak w przypadku innych form reorganizacji przedsiębiorstw, w tym między jak przy połączeniu należy dokonać analizy umów z kontrahentami. O ile jednak w przypadku procesów takich jak podział, przekształcenie czy łączenie zasadą jest automatyczne przejście praw i obowiązków, a aby ten automatyzm ograniczyć konieczne jest odpowiednie postanowienie umowne, tak w przypadku aportu sytuacja przedstawia się inaczej. Prawa z umów zostaną przeniesione w ramach aportu, o ile umowa nie wskazuje, że do ich przejścia na inny podmiot wymagana jest zgoda lub ograniczenie przejścia wynika z przepisów prawa. Natomiast na przeniesienie obowiązków przedsiębiorcy z umowy wymagana jest co do zasady zgoda drugiej strony. Aby doszło więc do pełnego przeniesienia umów konieczne jest uzyskanie zgód kontrahentów.

Aport czy potrzeba wyceny biegłego?

Spółką w odniesieniu do której przepisy wymagają wyceny biegłego jest spółka akcyjna (o czym piszemy powyżej). Co ciekawe w odróżnieniu do spółki akcyjnej, kodeks spółek handlowych w odniesieniu do aportu wnoszonego do prostej spółki akcyjnej nie wymaga, aby wycenę przeprowadzał biegły rewident. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby również w przypadku aportów wnoszonych do innych spółek dokonać wyceny przez biegłego, w szczególności celem potwierdzenia deklarowanej przez wspólnika wartości aportu.

Wkład do spółki jawnej i komandytowej – czy podlega PCC?

Na gruncie ustawy o PCC opodatkowaniu podlegają zmiany umowy spółki jawnej jak i komandytowej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Zatem wniesienie aportu skutkuje obowiązkiem zapłaty PCC.

Wkład do spółki z o.o. i akcyjnej – czy podlega PCC?

W przypadku aportów jak i generalnie wszelkich wkładów do spółki kapitałowej dochodzi do zmiany umowy spółki lub też statutu. W związku, że to czynności wymieniona w przepisach ustawy o PCC jako skutkująca powstaniem obowiązkowym oznacza to, że wniesienie aportu do spółki kapitałowej jest generalnie czynnością opodatkowaną PCC.

Wkład do spółki komandytowo-akcyjnej – czy występuje PCC?

Również wnoszenie wkładów do SKA wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Kwestią sporną jednak w odniesieniu do PCC przy spółce komandytowo-akcyjnej sposób w jaki należy obliczyć należne PCC. Z aktualnego orzecznictwa i interpretacji wyłania się stanowisko organów, z którego wynika, iż podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki komandytowo-akcyjnej jest wartość wkładów wniesionych przez wspólników (nawet jeśli akcjonariusz wniesie do spółki komandytowo-akcyjnej wkład, który w części trafi na pokrycie kapitału zakładowego, a w części na kapitał zapasowy).

Aport do spółki – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub podatkowego – skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]

O autorze

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki