Spółka w Rumunii – podatki

Spółka w Rumunii – opodatkowanie

W niniejszym artykule zamieszczamy najważniejsze informacje na temat opodatkowania spółek rumuńskich podatkiem dochodowym.

Spółki rumuńskie – podatek CIT

Spółki mające podmiotowość podatkową w Rumunii, jak również zakład podatkowy przedsiębiorcy zagranicznego znajdujący się w Rumunii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Spółka Rumunia – stawki podatku

Standardowa stawka CIT dla spółek rumuńskich i firm zagranicznych prowadzących działalność poprzez zakład podatkowy (np. oddział) w Rumunii wynosi 16%.

Opodatkowanie mikrofirm w Rumunii (do 1 mln EUR przychodu)

Nowo utworzone spółki począwszy od pierwszego roku podatkowego funkcjonują w systemie podatkowym tzw. mikrofirm. Warunkiem uznania firmy za mikrofirmę jest posiadanie maksymalnego przychodu na koniec poprzedniego roku w wysokości 1 mln euro.

Stawki podatkowe stosowane do podatku dochodowego od mikrofirm to:

  • 1% dla mikrofirm zatrudniających jednego lub więcej pracowników,
  • 3% dla mikrofirm bez pracowników.

Mikrofirmy mogą zdecydować się na zastosowanie CIT, jeśli spełniają oba poniższe warunki:

  • Posiadają kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 45.000 RON,
  • zatrudniają co najmniej dwóch pracowników.

Opodatkowane dotyczy wszystkich globalnych dochodów, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.

Zakres dochodów podlegających opodatkowaniu w Rumunii

Spółki niebędące rezydentami podlegają opodatkowaniu od wszystkich dochodów uzyskiwanych od podatników rumuńskich, niezależnie od tego, czy usługi świadczone są w Rumunii, czy od tych, które są rezydentami podatkowymi w Rumunii ze względu na miejsce faktycznego zarządu.

CIT od działalności rozrywkowej i hazardowej w Rumunii

CIT od działalności klubów nocnych i działalności hazardowej wynosi albo 5% przychodów uzyskanych z takiej działalności, albo 16% dochodu podlegającego opodatkowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Zyski kapitałowe w Rumunii – zwolnienie

Zyski kapitałowe uzyskane przez spółkę z siedzibą w Rumunii są wliczane do jej zwykłych zysków i są opodatkowane według stawki 16% CIT. Zwolnienie z udziału ma zastosowanie do dochodu uzyskanego przez rumuńską osobę prawną ze sprzedaży udziałów posiadanych w rumuńskiej osobie prawnej lub zagranicznej osobie prawnej będącej rezydentem w państwie, z którym Rumunia posiada UPO, w przypadku udziałów w wysokości co najmniej 10% posiadanych dla minimalny okres jednego roku.

Zyski kapitałowe uzyskiwane przez nierezydentów z nieruchomości położonych w Rumunii lub ze zbycia tytułów uczestnictwa posiadanych w spółce rumuńskiej lub w spółce zagranicznej będącej rezydentem podatkowym w Rumunii ze względu na miejsce efektywnego zarządzania są również opodatkowane w Rumunii stawką 16% Stawka podatku CIT.

Może mieć zastosowanie zwolnienie w przypadku sprzedaży tytułów uczestnictwa, pod pewnymi warunkami (tj. co najmniej 10% własności przez nieprzerwany okres co najmniej jednego roku, rezydentura podatkowa w kraju naziemnej telewizji cyfrowej).

Opodatkowanie dywidend w Rumunii

Dochód z dywidend otrzymany przez spółkę rumuńską od innej spółki rumuńskiej nie podlega opodatkowaniu.

Dywidendy wypłacane przez spółkę będącą rezydentem w innym państwie członkowskim UE spółce rumuńskiej, która płaci podatek CIT, są zwolnione z podatku na poziomie spółki rumuńskiej, jeśli posiadała ona minimum 10% udziałów w danej spółce niebędącej rezydentem przez nieprzerwany okres co najmniej jednego roku na dzień zaksięgowania przychodu z tytułu dywidendy.

Jeśli warunki dotyczące własności co najmniej 10% przez co najmniej jeden rok nie są spełnione, stawka podatku od dywidend wynosi 5% zarówno dla dywidend wypłacanych przez spółkę rumuńską innym spółkom rumuńskim, jak i dla spółek niebędących rezydentami. Nierezydenci mogą kwalifikować się do obniżonej stawki w ramach odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w Rumunii

Dochody z odsetek i należności licencyjnych uzyskane przez rumuńskie osoby prawne co do zasady powinny być traktowane jako podlegające standardowym zasadom opodatkowania CIT.

Odsetki i należności licencyjne od spółki zależnej, mającej siedzibę w państwie członkowskim UE, są zwolnione z podatku u źródła, o ile spełnione są określone warunki, np.:

  • co najmniej 25% bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym;
  • okres posiadania musi być utrzymany przez nieprzerwany okres co najmniej dwóch lat przed wypłatą odsetek i opłat licencyjnych;
  • spółka otrzymująca odsetki lub opłaty licencyjne musi być rzeczywistym właścicielem tych płatności.

Rumunia wdrożyła dyrektywę w sprawie odsetek i należności licencyjnych. Płatności odsetek i należności licencyjnych dokonywane przez spółkę rumuńską na rzecz innej spółki będącej rezydentem w państwie członkowskim UE są zwolnione z podatku WHT, jeżeli spółka niebędąca rezydentem posiadała, przez nieprzerwany okres co najmniej dwóch lat, co najmniej 25% kapitału zakładowego rumuńskiej firmy przed terminem płatności.

Opodatkowanie dywidend w Rumunii

Stawka podatku od dywidendy pomiędzy rumuńskimi podmiotami prawnymi wynosi co do zasady 5%. Podatek nie jest należny, jeśli przez nieprzerwany okres co najmniej jednego roku udział procentowy jednej spółki w drugiej wynosi co najmniej 10%.

Ponieważ Rumunia jest państwem członkowskim UE, zastosowanie mają przepisy dyrektywy Parent-Subsidiary. W związku z tym dywidendy wypłacane przez rumuńskie spółki spółkom mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich UE są zwolnione z podatku u źródła, jeśli beneficjent dywidendy posiadał w momencie wypłaty minimum 10% akcji rumuńskiej spółki przez nieprzerwany okres co najmniej jeden rok.

Opodatkowanie usług niematerialnych w Rumunii

Wszystkie dochody uzyskiwane przez nierezydentów od rumuńskich podatników z tytułu świadczenia usług świadczonych w Rumunii lub usług zarządzania i doradztwa (niezależnie od miejsca świadczenia) podlegają opodatkowaniu 16% WHT w Rumunii.

Utworzenie spółki w Rumunii – zarejestruj swoją spółkę.

Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem biznesu w Rumunii, skontaktuj się z nami.

Przeczytaj także „Przeprowadzka do Rumunii”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki