Polityka prywatności

Wprowadzenie

 1. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”), przedstawia użytkownikom strony internetowej: www.pla.partners („Strona”), zasady jej funkcjonowania, zasady zapisu na newsletter, wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz wskazuje podstawowe prawa użytkowników Strony, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.
 2. Strona prowadzona jest na rzecz podmiotów członkowskich grupy PLA.partners (nota prawna) przez PLA.partners Legal Pilarek Sp.k. z siedzibą pod adresem: ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, a także PLA.partners Corporate Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa („PLA.partners”).
 3. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z PLA.partners, w szczególności o bezpośredni kontakt z powołanym w inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: mail@pla.partners.
 4. PLA.partners może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim, wskazanym poniżej.

Administrator danych osobowych

 1. Funkcjonowanie Strony oraz korzystanie z niej przez użytkowników może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników. 
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka PLA.partners Legal Pilarek Sp.k. z siedzibą pod adresem: ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, a także PLA.partners Corporate Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa („Administrator”).
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
 4. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników są przetwarzane:

Korzystanie ze strony wiąże się z automatycznym zbieraniem danych dotyczących użytkownika, w szczególności w zakresie informacji o dokonywanych czynnościach na Stronie oraz adresu IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem funkcjonowania plików cookies (patrz również Regulamin Cookies). Użytkownik może podać dobrowolnie swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, firmy oraz adresu e-mail na potrzeby dokonania zapisu na newsletter.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje, w każdym czasie, prawo do żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PLA.partners, użytkownikowi Strony przysługuje dodatkowo prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wniesienie sprzeciwu skutkuje tym, że PLA.partners nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw skutkuje niemożliwością ich dalszego przetwarzania i w takiej sytuacji nie ma konieczności powoływania się na szczególną sytuację a PLA.partners nie może wykazywać istnienia przesłanek uprawniających spółkę do dalszego takiego ich przetwarzania.

Okres przetwarzania

Dane są przetwarzane tylko przez okres, w którym istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania, a więc do momentu, w którym:

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być – poza podmiotami członkowskimi grupy PLA.partners – mające siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z tymi podmiotami członkowskimi, a także zewnętrzni dostawcy usług, np. dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług płatniczych (jeśli wybrano sposób zapłaty za produkty i usługi za ich pośrednictwem), podmioty zapewniające usługi pocztowe, logistyczne, podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu podmiotów członkowskich grupy PLA.partners na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie PLA.partners. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE podmioty członków zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Podmioty członkowskie grupy PLA.partners w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami, kancelariami prawnymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami PLA.partners.

Newsletter

 1. Użytkownik Strony po wpisaniu swoich danych w stosownych formularzach kontaktowych, ofertowych i podobnych będzie otrzymywał newsletter PLA.partners. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania newslettera. Zapis na newsletter wymaga podania następujących danych: (i) imię i nazwisko, (ii) firma oraz (iii) e-mail.
 2. Dane osobowe Użytkownika w zakresie możliwości realizacji zapisu na newsletter są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez PLA.partners w postaci działań marketingowo-informacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Wpis swoich danych w stosownych formularzach kontaktowych, ofertowych i podobnych znajdujących się na stronie wiąże się z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Brak zgody uniemożliwia przesyłanie Użytkownikowi newslettera.
 4. PLA.partners zastrzega, że treści zawarte w newsletterze nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne, świadczenie usług prawnych ani oficjalna interpretacja czy też wykładania obowiązujących przepisów prawa. PLA.partners nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi w newsletterze.

Profilowanie

W związku z korzystaniem ze Strony może być dokonywane profilowanie. Profilowanie polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami użytkownik może być zainteresowany, na podstawie działań podejmowanych na Stronie i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób treści. W przypadku usługi newslettera może również dojść do profilowania dostarczanych treści.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.pla.partners, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki