Fundacja prywatna w Liechtenstein

Fundacje prywatne są popularnym wehikułem do zabezpieczenia majątku prywatnego i zaplanowania zasad sukcesji. Do niedawna przepisy prawa polskiego nie uwzględniały możliwości funkcjonowania odpowiednika zagraniczych fundacji prywatnych, a w Polsce można było założyć wyłącznie fundacje charytatywne.

Fundacja prywatna w Liechtenstein – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem fundacji prywatnej w Liechtenstein? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Fundacja prywatna Liechtenstein – kto powinien rozważyć utworzenie fundacji w Liechtenstein?

Przedsiębiorcy, którzy pragną zabezpieczyć swój biznes poprzez oddzielenie ryzyk ciążących na nich – bądź ogólnie na osobach fizycznych – często decydują się na przeniesienie majątku do zagranicznej fundacji prywatnej (w tym korzystają z rozwiązania: fundacja prywatna Liechtenstein). Celem statutowym tego podmiotu jest działanie na rzecz i zgodnie z wytycznymi fundatora. Fundacja pozwala również na dobrowolne określenie zasad sukcesji biznesu.

W Polsce prawo spadkowe nie pozostawia absolutnej dobrowolności w decydowaniu o pośmiertnym przekazaniu biznesu (np. nie można z łatwością określić który zstępny ma dziedziczyć majątek a który nie), m.in. w związku z funkcjonującymi zasadami zachowku. Fundacja prywatna pozwala fundatorowi dokładnie określić kto, kiedy i na jakich zasadach ma przejąć kontrolę nad biznesem (najczęściej wchodzi w grę spółka) lub na jakich zasadach określone osoby mają czerpać zyski osiągnięte przez fundację bądź spółki od niej zależne.

Zasady określone przez fundatora niekoniecznie muszą zacząć funkcjonować dopiero po śmierci fundatora. Fundator może przygotowywać siebie, swój biznes i sukcesorów do przekazania kontroli nad fundacją etapowo.

Dlaczego fundacja Liechtenstein?

Konstrukcja fundacji prywatnej występuje w kilku zagranicznych jurysdykcjach, w tym m.in. w Holandii, na Malcie, w Austrii czy w Liechtenstein. Liechtenstein cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców planujących założenie fundacji prywatnej. Instytucja fundacji prywatnej w Liechtenstein funkcjonuje już od wielu lat, w związku z czym jednoznacznie można określić praktyczne zasady jej funkcjonowania.

Fundacja w tym kraju to tzw. private asset structure (PAS) – celem takiego wehikułu jest zarządzania majątkiem (takim jak spółka, nieruchomość, środki pieniężne). Dzięki niemu fundator może określić długofalowe zasady sukcesji, w ramach których określone aktywa są zarządzane oraz wykorzystywane celem zapewnienia możliwości czerpania z niej zysków przez beneficjentów ściśle określonych przez inkorporatora.

Statut fundacji oraz dokumenty poboczne (by-laws) są przygotowane wedle wytycznych założyciela i określają wszelkie zasady funkcjonowania tego podmiotu.

Zalety Liechtenstein jako kraju utworzenia spółki lub fundacji (fundacja rodzinna Liechtenstein)

Mimo iż, Lichtenstein jest jednym z najmniejszych krajów na świecie, liczącym zaledwie 38 000 osób na obszarze około 160 km kwadratowych, jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych krajów dla zagranicznych inwestorów. Kraj ten cechuje pozytywne nastawienie do przedsiębiorców, w związku z czym w Liechtenstein mają swoją siedzibę liczne firmy zagraniczne i towarzystwa finansowe (łącznie jest ich ok. 80 tys.).

Prawo i system podatkowy tego państwa stwarza duże możliwości, jeśli chodzi o korzystne zasady płacenia podatku przez przedsiębiorców. Liechtenstein ma najwyższy na świecie stosunek przedsiębiorstw na mieszkańca (1 spółka na 9 mieszkańców). Ponadto jest drugim największym centrum finansowym w Europie środkowej zaraz po Luxemburgu. Z ciekawostek Liechtenstein nie posiada własnej waluty od 1924 roku używa franka szwajcarskiego (CHF), natomiast Euro jest również powszechnie akceptowaną walutą.

Fundacja prywatna Liechtenstein – czy to jest najlepsze rozwiązanie? Czy jest coś co może nas skusić do założenia fundacji prywatnej w innym kraju?

Zgodnie z powyższymi informacjami fundację prywatną można zawiązać w kilku jurysdykcjach w tym w Austrii, na Malcie czy w Holandii. Czy fundacja prywatna w Liechtenstein to najbardziej odpowiedni wehikuł? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od indywidualnego stanu faktycznego założyciela i od tego jakie aktywa posiada.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pozornie fundacje prywatne w różnych krajach są tożsame, jednak – co istotne – różnią się między sobą nieznacznie. Jak wiadomo: „diabeł tkwi w szczegółach”. W związku z tym przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań zespół PLA.partners szczegółowo analizuje sytuację majątkową klienta oraz jego planu w zakresie przekazywania kontroli. Przy doradztwie która jurysdykcja jest najbardziej odpowiednia do zawiązania fundacji prywatnej należy wziąć pod uwagę m.in.:

Wszelkie te aspekty mają duże znaczenie przy podjęciu decyzji, która jurysdykcja jest najbardziej odpowiednia dla klienta.

Fundacja Liechtenstein – jak funkcjonuje fundacja prywatna w Liechtenstein?

Fundacja prywatna w Liechtenstein jest wehikułem zapewniającym efektywne zarządzanie majątkiem. Fundacja Liechtenstein nie posiada właścicieli czy wspólników dzięki czemu udziały (które w fundacji nie występują) nie mogą być przedmiotem zajęcia. Ponadto poprzez wniesienie majątku do fundacji prywatnej fundator nie jest korporacyjnie powiązany z majątkiem wniesionym do fundacji. Taki zabieg pozwala na zabezpieczenie majątku wniesionego do fundacji, gdyż ryzyka ciążące na fundatorze bądź jego innych biznesach nie przenoszą się na majątek wniesiony do fundacji. Zakładanie fundacji w Liechtenstein to rozwiązanie dla osób dla których ochrona majątku jest bardzo istotna.

Fundacja prywatna w Liechtenstein może być zarządzana bezpośrednio przez założyciela, bądź może on zdecydować o powołaniu zarządu zewnętrznego, który będzie miał prawo do reprezentowania fundacji. Najczęściej do zarządu powoływani są powiernicy w postaci prawników bądź lokalnych firm świadczących usługi powiernicze tzw. trust office. Pytanie, które się od razu nasuwa to, w jaki sposób fundator będzie kontrolował swoją fundację, jeżeli w zarządzie powołane zostaną osoby z nim niepowiązane. Otóż, w ramach założenia fundacji w Liechtenstein, w statucie fundator może przypisać sobie osobiste prawa kontrolne, dzięki czemu będzie na bieżąco mógł nadzorować zarząd fundacji. Często fundator zachowuje również osobiste uprawnienia do np. powoływania i odwoływania beneficjentów, rozwiązania fundacji, powołania i odwołania zarządu czy rozporządzenia majątkiem powyżej pewnej kwoty – określonej prze założyciela. Do fundacji można powołać również dodatkowy organ: radę fundacji, który będzie kontrolował działania zarządu. Kwestia głosu w organach kontrolnych również pozostaje w gestii założyciela fundacji.

Oprócz zarządu oraz fundatora podczas zakładania fundacji w Liechtensteinie powoływani są beneficjenci. Beneficjenci, czyli krąg osób które mają prawo do uzyskiwania świadczeń z fundacji. Wypłata środków pieniężnych na rzecz beneficjentów, a także innych aktywów jest określona szczegółowo w statucie fundacji lub w by-laws. Zakres świadczeń do których dany beneficjent ma prawo mogą być dokładnie określone przez fundatora, najczęściej fundator decyduje się, aby beneficjent uzyskiwał świadczenia z fundacji zapewniające jego potrzeby mieszkaniowe, dostęp do edukacji bądź beneficjent otrzymuje określoną wysokość środków na swoje prywatne potrzeby. Rozwiązań jest bardzo wiele, a to jakie zostanie zastosowane w danym przypadku zależy od indywidualnej decyzji fundatora. Zespół PLA.partners natomiast w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie w zakładaniu fundacji prywatnych w różnych jurysdykcjach z przyjemnością przedstawi szereg możliwych rozwiązań i propozycji.

Fundacja rodzinna Liechtenstein – co potrzebujesz, aby powołać ją do życia?

Rejestracja fundacji w Liechtenstein nie musi być skomplikowanym procesem. Eksperci z PLA.partners posiadają liczne kontakty w Liechtenstein w związku z czym kompleksowo poprowadzą cały proces. Zakładanie fundacji w Liechtenstein dzieli się na kilka etapów: pierwszym etapem zawiązania fundacji jest zebranie kompletu dokumentów klienta w związku z przeprowadzaną procedurą know your client, czyli procedurą weryfikacji klienta. Celem procedury jest m.in. weryfikacja jakie jest źródło pochodzenia środków, które zostaną wniesione do fundacji. Nie musisz szukać siedziby fundacji, pomożemy Tobie w znalezieniu odpowiedniego adresu lub lokalu.

Jednocześnie przygotujemy statut (etap drugi), który spełni indywidualne wymogi fundatora oraz pełnomocnictwo na bazie, którego fundacja zostanie zarejestrowana (etap trzeci). Fundacja prywatna w Liechtenstein może zostać zawiązana zdalnie, jeżeli taka jest wola fundatora. Natomiast naszym klientom zawsze polecamy osobistą wizytę w Liechtenstein w szczególności przy podjęciu decyzji o powołaniu zarządu powierniczego. W oparciu o pozyskaną wiedzę dotyczącą indywidualnej sytuacji fundatora oraz kręgu beneficjentów sporządzimy także by-laws, które określą sposób wypłat środków z fundacji na rzecz beneficjentów.

Nasz zespół będzie pośredniczył również w Twoich kontaktach z bankiem czy corporate service providerem.

Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenie, zakładanie fundacji w Liechtenstein nie jest dla nas wyzwaniem. Pomożemy Tobie sprawnie zawiązać prywatną fundację, która spełni Twoje oczekiwania.

Fundacja Liechtenstein – w jaki sposób pomożemy Ci w opiece nad Twoim podmiotem?

Współpraca z naszym zespołem najczęściej nie kończy się tylko na zawiązaniu podmiotu. Nasi klienci praktycznie zawsze powierzają nam obsługę bieżącą fundacji na wiele lat. W ramach naszej obsługi doradzamy klientom odnośnie dalszej rozbudowy struktury pod fundacją, w tym w zakresie wnoszenia kolejnych składników majątkowych do fundacji, zmian form prawnych podmiotów wniesionych do fundacji prywatnej etc.

Dla naszych klientów prowadzimy relacje z bankami, corporate service providerami, lokalnymi doradcami (doradca podatkowy czy kancelaria prawna). Jeżeli istnieje taka potrzeba wdrażamy przyszłych beneficjentów w to jak funkcjonuje fundacja. Prowadzimy kompleksową obsługę fundacji przez cały okres jej funkcjonowania.

Pozostałe kwestie, które musisz wziąć pod uwagę planując założenie fundacji za granicą (fundacja rodzinna Liechtenstein)

Decyzja o zawiązaniu fundacji prywatnej za granicą oraz wniesieniu majątku do tego podmiotu, w tym także kwestie dotyczące przygotowania odpowiedniego statutu, powołania beneficjentów oraz odpowiednich zabezpieczeń dla fundatora to nie jedyne kwestie jakie należy wziąć pod uwagę powołując do życia fundację zagraniczną. Utworzenie fundacji w Liechtenstein tak naprawdę powinno być efektem końcowym, poprzedzonym dogłębną analizą sytuacji prawno-podatkowej, w tym:

Z kim współpracujemy?

Eksperci z PLA.partners posiadają szeroką sieć kontaktów za granicą. Z przyjemnością przedstawimy Ciebie i poprowadzimy Twoją relację z:

Rachunek bankowy dla fundacji prywatnej w Liechtensteinie

Mamy również bogate doświadczenie w pomocy klientom w zakresie otwarcia rachunku bankowego dla fundacji prywatnych. Będziemy uczestniczyć w nawiązaniu Twojej relacji z bankiem od samego początku, gdyż zadajemy sobie sprawę iż posiadanie fundacji prywatnej w Liechtensteinie bez rachunku bankowego znacznie ogranicza jej funkcjonowanie.

Dzięki naszym kontaktom i doświadczeniu sprawnie przejdziesz procedurę compliance, która jest coraz bardziej restrykcyjna i skomplikowana. Rachunek bankowy dla Twojej fundacji prywatnej może zostać otwarty w Liechtenstein bądź w innym kraju jak np. Szwajcaria czy Luksemburg.

Fundacja Liechtenstein – kancelaria prawna Warszawa. Ochrona majątku

Skorzystaj z obsługi polskich prawników przy planowaniu i tworzeniu fundacji prywatnej w Liechtenstein. Umów konsultację w kancelarii w Warszawie lub konsultację zdalną. Zapoznaj się z informacjami, jakie regularnie publikujemy na temat fundacji i spółek za granicą:

Jak przenieść majątek na fundację zagraniczną – fundację prywatną w Liechtenstein?

W jednej z publikacji prawników naszej kancelarii opisujemy, jak przenieść majątek na fundację rodzinną w Liechtenstein. Zapoznaj się z ważnymi informacjami na temat tego czy przeniesienie majątku na fundację z Liechtensteinu powinno odbyć się darowizną czy w inny sposób. Czy wniesiony do fundacji majątek da się wycofać?

Czy w Polsce można utworzyć fundację prywatną, rodzinną?

Do niedawna w Polsce nie można było utworzyć fundacji rodzinnej. Zmieniło się to 22 maja 2023 roku. Od tego dnia możesz utworzyć polską fundację rodzinną. Więcej o nowej polskiej instytucji prawa w poniższym artykule oraz filmie.

Czy fundacja prywatna w Liechtenstein podlega pod CFC? Czy od fundacji w Liechtenstein trzeba płacić podatki w Polsce?

Fundacja z Liechtensteinu może podlegać pod opodatkowanie CFC. Kwestia podlegania fundacji w Liechtenstein pod CFC zależy od szczegółów konkretnego przypadku, od rodzaju funkcji i uprawnień przysługujących polskim rezydentom podatkowym, od struktury majątku fundacji, a także rodzaju i rozmiaru generowanych przez nią przychodów. Zapoznaj się z naszymi publikacjami na temat fundacji w Liechtenstein i CFC:

Kto w przypadku fundacji w Liechtenstein podlega zgłoszeniu do rejestru beneficjentów CRBR?

Zgłoszeniu w przypadku fundacji w Liechtenstein podlegają beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy AML. Sprawdź szczegóły w naszej publikacji, która dotyczy między innymi beneficjentów fundacji z Liechtensteinu:

Likwidacja fundacji w Liechtenstein – kancelaria Warszawa

Planujesz zamknięcie fundacji w Liechtenstein? Zastanawiasz się nad rozwiązaniem lub likwidacją fundacji z Liechtensteinu? Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci wybrać właściwą i optymalną formę zakończenia funkcjonowania fundacji zagranicznej, a także dopełnić wszelkich formalności z tym związanych. Umów się na konsultację zdalną lub stacjonarnie w biurze kancelarii w Warszawie.

Fundacja Liechtenstein – Kancelaria Warszawa, Polska

Doradzamy i obsługujemy rejestrację fundacji w Liechtenstein. Utworzenie fundacji w Liechtenstein, bieżąca obsługa, księgowość, podatki – pomożemy Ci uruchomić nową fundację prywatną w Lichtenstein. Skontaktuj się z nami. Zapoznaj się również informacjami na temat spółek zagranicznych i fundacji prywatnych jakie publikujemy regularnie na naszym blogu:

Przejdź do bloga

Fundacja Liechtenstein – rejestracja, funkcjonowanie, podatki – najnowsze informacje

Prawnicy zajmujący się tworzeniem i obsługą fundacji w Liechtenstein – to eksperci zespołu PLA.partners. Regularnie publikujemy również na naszym blogu dedykowanemu tematyce związanej ze spółkami i fundacjami zagranicznymi, np. fundacjami w Liechtenstein. Zajrzyj, zapisz się, czytaj na bieżąco:

www.spolki.blog

Sprawdź najnowsze publikacje:

Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj nas!

Szukasz więcej informacji?

Zapisz się do newslettera

  Zamów konsultację

  zamów konsultację

  lub skontaktuj się bezpośrednio

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji na temat naszej oferty.

   (*) – Wymagane

   Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
   Filmy, podcasty, e-booki