Zmiany w klauzuli CFC od 2022 roku

W ramach nowelizacji ustaw podatkowych opracowanych w ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono miedzy innymi zmiany w odniesieniu do regulacji o opodatkowaniu dot. zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC).

Podatek od spółek i pozostałych zagranicznych jednostek kontrolowanych. Kto powinien zwrócić uwagę na zmianę przepisów?

Na zmianę przepisów powinny zwrócić uwagę przede wszystkich osoby i podmioty, które w jakiejkolwiek formie (pośrednio lub bezpośrednio) uczestniczą w zagranicznych podmiotach, jednostkach, spółkach, fundacjach, trustach, funduszach.

Na co należy zwrócić szczególna uwagę analizując zmienione przepisy o podatku dot. zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC)?

Pod uwagę brać należy nie tylko poziom uczestnictwa łącznie z podmiotami powiązanymi, ale również z innymi polskimi rezydentami podatkowymi, nawet jeśli są niepowiązane.

Rozszerzenie definicji zagranicznej jednostki oraz zagranicznej jednostki kontrolowanej polega między innymi na wprowadzeniu reguły, iż od wejścia w życie nowych przepisów przy obliczaniu poziomu relacji (dla przypomnienia – ponad 50%) polskiego podatnika w stosunku do jednostki zagranicznej będzie należało brać pod uwagę nie tylko relacje podatnika (pośrednie lub bezpośrednie) samodzielne lub wspólne z podmiotami powiązanymi (jak dotychczas), ale również łączne z innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, choćby były to podmioty niepowiązane.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie nowych źródeł dochodów zagranicznej jednostki, które składają się na jej przychód powodujący zakwalifikowanie tej jednostki jako zagranicznej jednostki kontrolowanej (patrz art. 30f ust. 3 pkt 3 poniżej). Innymi słowy – więcej kategorii dochodów będzie kwalifikować się do opodatkowania CFC.

Kolejna zmiana polega na poszerzeniu definicji zagranicznej jednostki kontrolowanej w sposób, który może spowodować, iż jednostki zagraniczne o pasywnym charakterze, które nie generują wystarczająco wysokiego dochodu w stosunku do posiadanych aktywów (np. spółki holdingowe lub fundacje prywatne) będą podlegać opodatkowaniu od wartości swoich aktywów (patrz art. 30f ust. 3 pkt 4 poniżej). Przedmiotem opodatkowania mają być określone aktywa tej jednostki zagranicznej, a właściwą stawką – 8%. Szczegóły poniżej.

W końcu wskazać należy na poszerzenie definicji w sposób, który może spowodować, iż jednostki zagraniczne o relatywnie wysokim dochodzie w stosunku do posiadanych aktywów i kosztów, które realizują znaczną część transakcji z podmiotami powiązanymi lub podmiotami spoza państwa tej jednostki, będą generować powstanie obowiązku podatkowego dla polskiego podatnika (patrz art. 30f ust. 3 pkt 5 poniżej).

Nowa, szersza definicja zagranicznej jednostki

Zmianie ma ulec definicja zagranicznej jednostki, o której mowa w przepisach o podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC).

Po proponowanych zmianach za zagraniczną jednostkę uważać się będzie:

  • osobę prawną,
  • spółkę kapitałową w organizacji,
  • jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
  • spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym,
  • podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,
  • wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej

– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (patrz kolejny akapit), posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną.

Kto jest „innym podatnikiem z RP” (definicja), o którym mowa w klauzuli CFC, którego trzeba brać pod uwagę przy obliczaniu procentowego uczestnictwa w spółce zagranicznej?

Przez innych podatników mających miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozumie się podatników posiadających bezpośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku.

Zatem nie każdy polski rezydent podatkowy będący udziałowcem spółki zagranicznej będzie brany pod uwagę przy ustalaniu czy w spółce tej ponad 50% polskich rezydentów podatkowych posiada udziały, a tym samym czy dochodzi do opodatkowania CFC.

Nowa, szersza definicja zagranicznej jednostki kontrolowanej

Zmianie ma ulec również definicja zagranicznej jednostki kontrolowanej. Zgodnie z nową definicją zagraniczną jednostką kontrolowaną jest:

1) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 2 lub w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej albo

2) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:

a) Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo

b) Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej

– stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych,

albo

3) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:

a) w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organachkontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,

b) co najmniej 33% przychodów tej jednostki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi:

– z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,

– ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze,

– z wierzytelności,

– z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz świadczeń o podobnym charakterze,

– z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,

– z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

– z części odsetkowej raty leasingowej,

– z poręczeń i gwarancji,

– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej uwzględnionych w cenie sprzedaży produktu lub usługi,

– ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,

– z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,

c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny z zastosowaniem stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyby jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu, albo

4) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:

a) w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,

b) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny przy zastosowaniu stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyby jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu,

c) przychody tej jednostki, o których mowa w pkt 3 lit. b, są niższe niż 30% sumy wartości posiadanych:

– udziałów (akcji) w innej spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej, należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), praw o podobnym charakterze do tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa,

– nieruchomości lub ruchomości będących własnością albo współwłasnością podatnika lub używanych przez niego na podstawie umowy leasingu,

– wartości niematerialnych i prawnych,

– należności z tytułów, o których mowa w pkt 3 lit. b, wobec podmiotów powiązanych,

d) aktywa, o których mowa w lit. c, stanowią co najmniej 50% wartości aktywów takiej jednostki, albo

5) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:

a) w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organachkontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,

b) dochód jednostki przekracza dochód obliczony według wzoru: (b + c + d) x 20%

w którym poszczególne litery oznaczają:

b – wartość bilansową aktywów jednostki,

c – roczne koszty zatrudnienia jednostki,

d – zakumulowaną (zsumowaną) dotychczasową wartość odpisów

amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

c) mniej niż 75% przychodów tej jednostki pochodzi z transakcji dokonywanych z podmiotami niepowiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd, rejestrację lub położenie w tym samym państwie co ta jednostka,

d) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest

niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny z zastosowaniem stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyby jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.

Art. 30f ust. 3d. Przez innych podatników mających miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się podatników posiadających bezpośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku. 

Art. 30f ust. 7a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, dochodem jednostki jest 8% wartości aktywów tej jednostki, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. c. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli w podstawie opodatkowania, o której mowa w ust. 1, został uwzględniony dochód tej zagranicznej jednostki, o którym mowa w ust. 5 lub 5a, w związku ze spełnieniem warunków określonych w ust. 3 pkt 1–3 albo 5.

Art. 30f ust. 7b. Wartość aktywów, o których mowa w ust. 7a, określa się na podstawie ich wartości bilansowej ustalonej na podstawie przepisów o rachunkowości na koniec roku, za który ma być zapłacony podatek.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ust. 18 art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów ust. 1 (a zatem opodatkowania dot. zagranicznych jednostek kontrolowanych), 15a i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Zapraszamy również do zapoznania się z wpisem na temat tzw. „efektywnego zarządu” podmiotami zagranicznymi z terytorium Polski oraz możliwymi skutkami w zakresie prawa podatkowego – kliknij tutaj.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami – kliknij tutaj.

Zapoznaj się z pełną treścią przepisów tutaj.

Utworzono: 30.07.2021 r.

Aktualizacja: 8.11.2021 r.

Oceń wpis!
[Ocen: 9 Średnia: 5]
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki