Fundacja prywatna w Liechtenstein – tworzenie i funkcjonowanie

Natura fundacji w Liechtenstein

Fundacja utworzona w oparciu o prawo Księstwa Liechtenstein ma osobowość prawną. Fundację stanowi niezależnyprawnie i gospodarczo zbiór aktywów, który powstaje jako osoba prawna poprzez jednostronne oświadczenie woli przez fundatora. Fundator przydziela wyznaczony majątek fundacji, określa cel fundacji, który musi być konkretnie oznaczony, a także określa beneficjentów.

Fundacja z Liechtensteinu może prowadzić działalność gospodarczą w sposób komercyjny tylko wtedy, gdy służy to bezpośrednio realizacji jej celu pożytku publicznego lub gdy zezwalają na to przepisy szczególne. W zakresie wymaganym przez konieczność dokonywania odpowiednich inwestycji i zarządzania majątkiem fundacji, prowadzenie działalności komercyjnej jest dopuszczalne również dla fundacji pożytku prywatnego.

Fundacja nie może stać się wspólnikiem spółek z nieograniczoną odpowiedzialnością za ich zobowiązania.

Cele fundacji w Liechtenstein

Możliwymi celami fundacji są:

 • cele pożytku publicznego lub
 • cele pożytku prywatnego.

Fundacja pożytku publicznego to fundacja, której działalność zgodnie z oświadczeniem o fundacji (aktem założycielskim fundacji) ma w całości lub w przeważającej części służyć celom pożytku publicznego, chyba że jest to fundacja rodzinna.

Fundacja pożytku prywatnego natomiast to fundacja, która zgodnie z oświadczeniem o fundacji (aktem założycielskim fundacji) jest w całości lub w przeważającej części przeznaczona na cele prywatne lub na własny użytek. Charakter celufundacji (prywatny czy publiczny) ocenia się zgodnie z relacją między świadczeniami fundacji na cele pożytku prywatnego a tymi, które służą celom pożytku publicznego. Jeżeli nie ma pewności, że w danym momencie fundacja jest w całości lub w przeważającej części przeznaczona na cele pożytku prywatnego, będzie ona traktowana z punktu widzenia prawnego jako fundacja pożytku publicznego.

W szczególności, jako fundacje pożytku prywatnego, traktowane są następujące fundacje:

 • fundacje czysto rodzinne (są to fundacje, których majątek służy wyłącznie do pokrycia kosztów wychowania lub edukacji, uposażenia lub utrzymania członków jednej lub więcej rodzin lub podobnych interesów rodzinnych);
 • mieszane fundacje rodzinne (są to fundacje, które w przeważającej mierze realizują cel fundacji czysto rodzinnej, ale dodatkowo służą również celom pożytku publicznego lub innym celom pożytku prywatnego).

Członkowie, uczestnicy fundacji w Liechtensteinie

Uczestnikami fundacji z Liechtensteinu mogą być:

 • założyciel;
 • uprawnieni beneficjenci;
 • potencjalni beneficjenci;
 • uznaniowi beneficjenci;
 • ostateczni beneficjenci;
 • organy fundacji oraz członkowie tych organów.

Założyciel

Założycielami fundacji w Liechteinstein może być jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych.

Fundacja utworzona na mocy testamentu może mieć tylko jednego fundatora.

Jeżeli fundacja ma więcej niż jednego fundatora, prawa przysługujące fundatorowi lub zastrzeżone dla fundatora mogą być wykonywane przez wszystkich fundatorów tylko łącznie, chyba że oświadczenie fundacji stanowi inaczej. 

Jeżeli fundację z Liechtensteinu tworzy przedstawiciel lub pełnomocnik, za fundatora uważa się zastępowanego lub mocodawcę. Jeżeli fundator działa również jako pośredni przedstawiciel osoby trzeciej, jej zleceniodawcę uważa się za założyciela. W każdym przypadku przedstawiciel pośredni ma obowiązek zawiadomić radę fundacji o tożsamości fundatora.

Beneficjenci fundacji w Liechtensteinie

Uznaje się, że beneficjentem fundacji jest osoba fizyczna lub prawna, która czerpie lub może czerpać z fundacji korzyść ekonomiczną (za wynagrodzeniem lub bez, bezwarunkowo lub z zastrzeżeniem określonych warunków, przez ograniczony lub nieograniczony okres, z ograniczeniami lub bez, z możliwością odwołania lub bez, w każdym czasie trwania prawnego istnienia fundacji lub w momencie jej rozwiązania).

Beneficjentami fundacji są:

 • uprawnieni beneficjenci;
 • potencjalni beneficjenci;
 • uznaniowi beneficjenci;
 • ostateczni beneficjenci.

Uprawniony beneficjent

Uprawnionym beneficjentem jest taki beneficjent, który na podstawie aktu założycielskiego fundacji, aktu uzupełniającego fundacji (by-law) lub regulaminu ma prawo do określonego lub możliwego do określenia świadczenia z majątku fundacji lub dochodów fundacji.

Potencjalny beneficjent

Potencjalny beneficjent fundacji z Liechtensteinu to beneficjent, który po zaistnieniu warunku zawieszającego lub w określonym czasie (terminie), w szczególności po wygaśnięciu uprawnień poprzedniego beneficjenta, na podstawie aktu założycielskiego, aktu uzupełniającego (by-laws) lub regulaminu ma prawo stać się uprawnionym beneficjentem.

Uznaniowy beneficjent

Beneficjentem uznaniowym jest beneficjent należący do wskazanego przez fundatora grona beneficjentów, którego ewentualne uprawnienie beneficjenta leży w gestii rady fundacji lub innego powołanego w tym celu organu. Osoba, która tylko potencjalnie w przyszłości może stać się beneficjentem nie jest uznawana za beneficjenta dyskrecjonalnego.

Uprawnienie beneficjenta uznaniowego do określonej korzyści z majątku fundacji lub dochodu fundacji nie powstaje, dopóki nie zostanie podjęta ważna uchwała rady fundacji lub innego właściwego w tym celu organu zarządzającego w sprawie faktycznej wypłaty na rzecz odpowiedniego uznaniowego beneficjenta, a takie uprawnienie beneficjenta wygasa z chwilą otrzymania takiej wypłaty.

Beneficjent ostateczny

Beneficjentem ostatecznym fundacji z Liechtensteinu w rozumieniu korporacyjnym jest beneficjent, który zgodnie z umową założycielską lub aktem uzupełniającym ma otrzymać pozostały majątek po likwidacji fundacji.

Jeśli nie zostanie wyznaczony ostateczny beneficjent lub jeśli nie da się określić ostatecznego beneficjenta, pozostałe aktywa po likwidacji fundacji przechodzą na państwo.

W przypadku braku określenia przeznaczenia majątku na wypadek rozwiązania fundacji, założyciela uważa się za beneficjenta ostatecznego, niezależnie od tego, czy założyciel posiadał wcześniej status beneficjenta.

Uprawnienia informacyjne beneficjentów fundacji w Liechtenstein

W zakresie praw beneficjenta fundacji z Liechtenstein, beneficjent jest uprawniony do wglądu w akt założycielski, akt założycielski uzupełniający (by-laws) oraz wszelkie regulaminy i inne akty korporacyjne fundacji.

Ponadto  beneficjent ma prawo do informacji na temat fundacji, w tym informacji na temat sprawozdawczości i rachunkowości. W tym celu beneficjent ma prawo do wglądu w księgi rachunkowe i dokumenty, w tym dokumenty korporacyjne, prawo do sporządzania kopii dokumentów, a także do badania i ustalaniawszystkich faktów i okoliczności, w szczególności dotyczących rachunkowości, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Prawo to nie może być wykonywane w sposób nieuczciwy lub sprzeczny z interesami fundacji lub innych beneficjentów. W wyjątkowych przypadkach można odmówić realizacji tego prawa z ważnych powodów, w tym aby chronić interes beneficjenta fundacji.

Powołanie organu nadzorczego, kontrolującego fundację

Jeżeli w akcie założycielskim fundacji fundator ustanowił organ kontrolujący fundację, beneficjent może żądać ujawnienia informacji na temat fundacji jedynie w zakresie jej celu i organizacji fundacji oraz o przysługujących mu prawach wobec fundacji; może zweryfikować prawdziwość tych informacji poprzez sprawdzenie aktu założycielskiego, by-laws oraz regulaminów fundacji.

Organem kontrolnym może być:

 • tzw. organ kontroli fundacji;
 • jedna lub więcej osób fizycznych wskazanych imiennie przez założyciela, które posiadają wystarczającą wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa i ekonomiki działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym wykonywanieswoich obowiązków;
 • założyciel.

Organ kontrolny (nadzorczy) musi być niezależny od fundacji.

Organ nadzorczy ma obowiązek raz w roku sprawdzić czy majątek fundacji jest zarządzany i dystrybuowany zgodnie z jejcelami. Organ kontrolny składa radzie fundacji sprawozdanie z wyników tej kontroli. W przypadku braku podstaw do określenia prawidłowości zarządzania i dystrybuowania wystarczy potwierdzenie, że majątek fundacji był zarządzany i dystrybuowany zgodnie z przeznaczeniem określonym w statucie fundacji oraz zgodnie z przepisami prawa i wszelkimidokumentami fundacji. Jeżeli tak nie jest lub jeżeli organ kontrolujący przy wykonywaniu swoich obowiązków stwierdzi okoliczności zagrażające fundacji lub jej aktywom, informuje o tym beneficjentów, w zakresie, w jakim są oni znani organowi kontrolującemu.

Aktywa fundacji. Minimalny kapitał fundacji

Minimalny kapitał fundacji w Liechtensteinie wynosi 30.000 franków szwajcarskich. Kapitał minimalny może być również wniesiony w euro lub dolarach amerykańskich i wówczas wynosi 30.000 euro lub 30.000 dolarów amerykańskich.

W przypadku dalszego przeniesienia majątku na fundację przez fundatora po jej prawomocnym utworzeniu, będzie to traktowane jako późniejsze zasilenie fundacji wkładem.

W przypadku przekazania majątku fundacji przez osobę trzecią, traktuje się to jako darowiznę. Darczyńca nie uzyskuje w ten sposób statusu fundatora.

Jeżeli fundacja nie powstanie do czasu śmierci fundatora lub po ustaniu osoby prawnej (będącej założycielem), w odniesieniu do wkładów fundatora uważa się, że fundacja powstała przed śmiercią fundatora lub przed wygaśnięciem osoby prawnej będącej fundatorem.

Utworzenie fundacji – fundacje inter vivos 

Fundacja w Liechtenstein powstaje poprzez oświadczenie o utworzeniu fundacji (akt założycielski). Oświadczenie o utworzeniu musi mieć formę pisemną, a podpisy fundatorów muszą być poświadczone.

Fundacje pożytku publicznego i fundacje pożytku prywatnego prowadzące działalność gospodarczą w sposób komercyjny na podstawie odrębnej ustawy zostają wpisane do Rejestru Handlowego i tym samym nabywają osobowość prawną.

Inne fundacje pożytku prywatnego mogą być wpisane do rejestru handlowego. Nie ma jednak takiego obowiązku prawnego.

Utworzenie fundacji – fundacje mortis causa 

Fundacja może być również utworzona w drodze testamentu lub umowy spadkowej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Powstanie fundacji oraz złożenie zawiadomienia o utworzeniu fundacji utworzonej w drodze testamentu może nastąpić dopiero po śmierci fundatora mortis causa.

Akt założycielski fundacji (statut)

 

Akt założycielski fundacji w Liechtenstein powinien zawierać następujące elementy:

 • zamiar założyciela dotyczący utworzenia fundacji;
 • nazwa i siedziba fundacji;
 • przeznaczenie określonych aktywów, których wartość musi pokrywać co najmniej minimalny kapitał wymagany przez prawo;
 • cel fundacji, w tym wskazanie konkretnych beneficjentów lub beneficjentów możliwych do zidentyfikowania na podstawie obiektywnych kryteriów lub grupy beneficjentów, chyba że fundacja jest fundacją pożytku publicznego lub beneficjenci są ustalani na podstawie celu fundacji lub o ile nie zostanie dokonane wyraźne odesłanie do uzupełniającego aktu założycielskiego w tym zakresie;
 • data powstania fundacji;
 • czas trwania fundacji, jeśli jest ograniczony;
 • przepisy dotyczące powoływania, odwoływania, kadencji i charakteru prowadzenia działalności gospodarczej (podejmowanie uchwał) oraz uprawnienia do reprezentacji (uprawnienia do podpisywania) przysługującegoradzie fundacji;
 • zapis o zasadach przydzielania majątku w przypadku rozwiązania fundacji;
 • nazwisko, imię i miejsce zamieszkania lub nazwę prawną i siedzibę założyciela.

W akcie założycielskim należy również zawrzeć następujące treści:

 • oświadczenie, że został sporządzony lub może być sporządzony akt założycielski uzupełniający (by-laws);
 • oświadczenie, że dodatkowe regulaminy zostały uchwalone lub mogą zostać uchwalone;
 • oświadczenie, że zostały utworzone lub mogą powstać inne organy zarządzające (ze wskazaniem szczegółów dotyczących składu, zasad powołania, odwołania, kadencji i odpowiedzialności – można je określić w akcie uzupełniającym by-laws lub w regulaminie);
 • zastrzeżenie prawa do rozwiązania fundacji lub zmiany dokumentów fundacji przez fundatora;
 • zastrzeżenie prawa do zmiany aktu założycielskiego lub aktu uzupełniającego (by-laws) przez radę fundacji lub inny organ zarządzający;
 • zastrzeżenie prawa przekształcenia fundacji;
 • postanowienie, że fundacja podlega nadzorowi, mimo że jest fundacją pożytku prywatnego.

Dalsze uregulowania korporacyjne fundacji (tzw. by-laws)

Fundator fundacji prywatnej z Liechtenstein może sporządzić uzupełniający akt założycielski (by-laws) jeżeli zastrzegł sobie do tego prawo w akcie założycielskim. Akt założycielski uzupełniający może zawierać te elementy aktu założycielskiego (oświadczenia o utworzeniu fundacji), które nie muszą być ujętew akcie założycielskim.

Dla dalszego opracowania aktu założycielskiego lub aktu uzupełniającego fundator, rada fundacji lub inny organ fundacji może dokonać ustaleń wewnętrznych w formie regulaminu, jeżeli prawo to zostało zastrzeżone w akcie założycielskim . Regulamin wydany przez fundatora ma pierwszeństwo przed regulaminem rady fundacji lub innego organu fundacji.

Wpis do rejestru

Jeżeli fundacja prywatna z Liechtenstein podlega obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego, każdy członek rady fundacji ma obowiązek, niezależnie od posiadanego prawa do reprezentacji, zarejestrować fundację do wpisu do rejestru handlowego. Wniosek składa się na piśmie wraz z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem aktu założycielskiego. Rada fundacji potwierdza, że ​​minimalny kapitał wymagany przez prawo znajduje się w wolnej dyspozycji fundacji. Pełnomocnik ma również prawo do zarejestrowania fundacji.

W przypadku wpisu, mimo że nie ma takiego obowiązku, rada fundacji musi dodatkowo potwierdzić, że konkretni beneficjenci lub beneficjenci, których można zidentyfikować na podstawie obiektywnych kryteriów, lub grupa beneficjentów została wyznaczona przez fundatora, chyba że wynika to ze zgłoszonego celu fundacji.

Wpis zawiera następujące informacje:

 • nazwa lub nazwa prawna fundacji;
 • siedziba fundacji;
 • cel fundacji;
 • data powstania fundacji;
 • czas trwania fundacji, jeśli jest ograniczony w czasie;
 • organizację i reprezentację, z podaniem nazwiska, imienia, daty urodzenia, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania lub siedziby albo nazwy prawnej i siedziby członków rady fundacji oraz uprawnień sygnatariuszy;
 • nazwisko, imię, data urodzenia, obywatelstwo oraz adres zamieszkania lub siedziby albo nazwa prawna i siedziba urzędu kontroli;
 • nazwisko, imię, obywatelstwo oraz adres zamieszkania lub siedziby albo nazwę prawną i siedzibę pełnomocnika;
 • fakt, że fundacja podlega nadzorowi.

Zawiadomienie o utworzeniu fundacji

Jeżeli fundacja nie podlega obowiązkowi wpisu – każdy członek rady fundacji jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Sprawiedliwości zawiadomienia o utworzeniu w terminie 30 dni od daty utworzenia. 

Powiadomienie o utworzeniu zawiera następujące informacje:

 • nazwa fundacji;
 • siedziba fundacji;
 • cel fundacji;
 • data powstania fundacji;
 • czas trwania fundacji, jeśli jest ograniczony w czasie;
 • nazwisko, imię, datę urodzenia, narodowość oraz adres zamieszkania lub siedziby albo nazwę prawną i siedzibę członków rady fundacji oraz uprawnienia sygnatariusza;
 • nazwisko, imię, datę urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę lub nazwę prawną i siedzibę przedstawiciela ustawowego;
 • potwierdzenie, że konkretni beneficjenci lub beneficjenci, których można zidentyfikować na podstawie obiektywnych kryteriów, lub grupa beneficjentów została wyznaczona przez fundatora, chyba że wynika to ze zgłoszonego celu fundacji;
 • potwierdzenie, że fundacja nie jest przeznaczona wyłącznie lub w przeważającej mierze na służenie celom interesu publicznego;
 • wskazanie, czy fundacja podlega nadzorowi zgodnie z zapisem w akcie fundacji; oraz potwierdzenie, że minimalny kapitał wymagany przez prawo znajduje się w wolnej dyspozycji fundacji.

Rozwiązanie fundacji

Rozwiązanie przez fundatora

Rozwiązanie fundacji prywatnej w Liechtenstein jest dopuszczalne tylko:

 • jeśli fundacja nie została jeszcze wpisana do Rejestru Handlowego, pod warunkiem, że wpis jest wymagany do jej utworzenia;
 • jeżeli wpis fundacji nie jest wymagany i ma on stać się prawnie skuteczny za życia fundatora, do czasu poświadczenia podpisu fundatora w akcie fundacji;
 • w przypadku fundacji utworzonych na podstawie testamentu lub umowy spadkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spadkowego. 

Wykluczenie spadkobierców

W przypadku fundacji rodzinnych z Liechtensteinu utworzonych z testamentu lub umowy dziedziczenia spadkobiercy nie nabywają prawa do odwołania oświadczenia o fundacji po śmierci spadkodawcy i fundatora, nawet jeśli fundacja nie została jeszcze wpisana do Rejestru Handlowego. Spadkobiercy również nie mają prawa do odwołania, jeżeli fundator, w przypadku fundacji inter vivos, sporządził akt założycielski, ale zmarł przed wpisem do rejestru handlowego.

Rada fundacji

Rada fundacji kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją. Odpowiada za realizację celu fundacji, zgodnie z zapisami w dokumentach fundacji.

Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków. Osoby prawne mogą być członkami rady fundacji.

Jeżeli akt założycielski nie stanowi inaczej, powołanie rady fundacji jest skuteczne na okres trzech lat; ponowne powołanie jest dopuszczalne, a członkowie mogą wykonywać swoją działalność za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

Postanowienia sporządzone dla członków rady fundacji stosuje się również do zastępców.

Jeżeli członkowie rady fundacji pełnią funkcję bez wynagrodzenia, odpowiedzialność za drobne zaniedbania może być wyłączona w akcie założycielskimfundacji, chyba że poszkodowani są przez to wierzyciele fundacji.

Obowiązki związane z prowadzeniem spraw fundacji

Zarządzanie aktywami

Rada fundacji, kierując się intencjami fundatora, zarządza majątkiem fundacji zgodnie z przeznaczeniem fundacji i zasadami dobrego gospodarowania.

Założyciel może określić szczegółowe i wiążące kryteria gospodarowania w akcie założycielskim, akcie uzupełniającym lub w regulaminie.

Księgowość, rachunkowość fundacji

Fundacje prowadzące działalność gospodarczą w sposób komercyjny podlegają ogólnym zasadom rachunkowości. W przypadku wszystkich innych fundacji rada fundacji, w zakresie gospodarowania i przeznaczenia majątku fundacji oraz z uwzględnieniem zasad należytego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzi ewidencję odpowiednią do sytuacji finansowej fundacji oraz przechowuje dokumenty potwierdzające, które pozwalają na śledzenie przebiegu działalności i rozwoju majątku fundacji. Ponadto rada fundacji prowadzi zestawienie majątkowe przedstawiające stan majątkowy oraz lokaty majątkowe.

Pozostałe organy fundacji

Fundator może wyznaczyć inne organy, w szczególności do określenia beneficjenta z grona beneficjentów, do określenia czasu, wysokości i warunków wydatkowania środków, do gospodarowania majątkiem, do doradzania i pomocy radzie fundacji, do kontroli gospodarowania środkami fundacji w celu zabezpieczenia celu fundacji, zastrzeżenia zgody lub wydania dyspozycji, a także zabezpieczenia interesów uczestników fundacji. Organy te nie mają uprawnień do reprezentacji.

Uprawnienia fundatora do rozwiązania fundacji lub zmiany dokumentów fundacji

Fundator może w akcie fundacji zastrzec sobie prawo do rozwiązania fundacji lub zmiany aktu założycielskiego fundacji. Prawa te nie mogą być cedowane ani dziedziczone. Jeżeli z jednego z tych praw ma skorzystać bezpośredni przedstawiciel, ten bezpośredni przedstawiciel wymaga specjalnego pełnomocnictwa obejmującego tę transakcję.

 

Uprawnienia organów fundacji

Zmiana celu fundacji przez radę fundacji lub inny organ jest dozwolona tylko wtedy, gdy cel stał się niemożliwy do osiągnięcia, niedopuszczalny lub nieracjonalny albo zmieniły się okoliczności w takim stopniu, że cel nabrał zupełnie innego znaczenia. Zmiana musi odpowiadać domniemanej intencji fundatora, a prawo do zmiany musi być wyraźnie zastrzeżone w akcie fundacji dla rady fundacji lub innego organu fundacji.

Zmiana innych treści aktu założycielskiego lub aktu uzupełniającego, takich jak w szczególności organizacja fundacji, przez radę fundacji lub inny organ zarządzający jest dozwolona, ​​jeżeli i w takim zakresie, w jakim uprawnienie do zmiany jest wyraźnie zastrzeżone w art. akt założycielski do rady fundacji lub innego organu fundacji. Rada fundacji, chroniąc cel fundacji, korzysta z prawa do zmiany, jeżeli zachodzi ku temu istotnie uzasadniony powód.

Jeżeli fundacja jest nadzorowana przez organ nadzorczy fundacji, ten ostatni może w szczególnym postępowaniu nieprocesowym zwrócić się do sędziego o zmianę celu fundacji, jeżeli:

 • cel stał się nieosiągalny, niedopuszczalny lub nieracjonalny, lub okoliczności zmieniły się w takim stopniu, że cel nabrał zupełnie innego znaczenia lub skutku, tak że fundacja jest oderwana od intencji założyciela;
 • akt fundacyjny nie powierzył radzie fundacji ani innemu organowi fundacji zmiany celu.

Poprawka musi uwzględniać domniemaną intencję założyciela.

Rozwiązanie i likwidacja fundacji

Fundacja ulega rozwiązaniu, jeżeli:

 • w stosunku do majątku fundacji wszczęto postępowanie upadłościowe;
 • uprawomocniła się uchwała o odrzuceniu wszczęcia postępowania upadłościowego ze względu na prawdopodobną niewystarczalność majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego;
 • sąd nakazał rozwiązanie;
 • rada fundacji podjęła prawomocną uchwałę o rozwiązaniu.

Rada Fundacji podejmuje uchwałę o rozwiązaniu niezwłocznie po:

 • otrzymaniu skutecznego oświadczenia o rozwiązaniu o przez założyciela;
 • tym jak cel fundacji został osiągnięty lub nie jest już osiągalny;
 • tym gdy upłynął okres przewidziany w akcie założycielskim;
 • zaistnieniu innych podstaw rozwiązania, które są określone w akcie założycielskim.

Uchwała o rozwiązaniu musi być podjęta jednogłośnie, chyba że akt założycielski stanowi inaczej. W przypadku fundacji nadzorowanych przez Organ Nadzoru Fundacji, rada fundacji powiadamia organ nadzorczy o uchwale o rozwiązaniu.

W przypadku niepodjęcia uchwały pomimo istnienia podstawy do rozwiązania, sędzia, w przypadku fundacji nienadzorowanych przez organ nadzoru Fundacji i na wniosek uczestników fundacji, rozwiązuje fundację w specjalnympostępowaniu. W przypadku innych fundacji wniosek o rozwiązanie może również złożyć Organ Nadzorujący Fundację.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu mimo braku podstaw do rozwiązania, sędzia, w przypadku fundacji nienadzorowanych przez Organ Nadzoru Fundacji i na wniosek uczestników fundacji, uchyli uchwałę rady fundacji o rozwiązaniu w szczególnym postępowaniu.

Fundacja prywatna w Liechtenstein – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem fundacji prywatnej w Liechtenstein? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Planujesz utworzenie fundacji w Liechtenstein lub potrzebujesz pomocy w jej prowadzeniu?

Skontaktuj się z naszym zespołem, a otrzymasz profesjonalną pomoc.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 4 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki