Już wkrótce kolejne regulacje przeciwko zagranicznym spółkom służącym unikaniu opodatkowania

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • które spółki zagraniczne są zagrożone,
  • co grozi w przypadku uznania spółki za fasadową,
  • jak się bronić,
  • kiedy regulacje dotyczące spółki fasadowej wchodzą w życie.

Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy mającej na celu zapobieganie wykorzystywaniu spółek fasadowych do celów podatkowych w UE. Dyrektywa ma na celu ograniczenie unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego. Proponowana dyrektywa ATAD 3 zawiera regulacje dotyczące testów tzw. “substancji podatkowej” spółek fasadowych, które nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej.

Spółki fasadowe (shell companies), „spółki w skrzynce pocztowej” – co je czeka?

Spółki fasadowe, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej lub prowadzą działalność gospodarczą o minimalnym zakresie, nie będą mogły korzystać z żadnych preferencji i ulg podatkowych, a także ochrony wynikającej z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zwolnień partycypacyjnych dotyczących, dywidend, należności licencyjnych i odsetek.

Kto korzysta z pustych „spółek fasadowych”?

Spółki zagraniczne bywają wykorzystywane do agresywnego planowania podatkowego. Przedsiębiorcy mogą próbować kierować przepływy finansowe do spółek fasadowych utworzonych w jurysdykcjach, w których podatki są bardzo niskie lub zerowe albo gdzie stosunkowo łatwo doprowadzić do efektywnie niskiego opodatkowania.

Nowe regulacje mają na celu ułatwienie wykrywania nadużywania spółek fasadowych w celu obniżania podatków lub ich unikania. Regulacje mają na celu umożliwić łatwe wykrycie podmiotów, które istnieją i funkcjonują jedynie “na papierze”, fikcyjnie. Regulacje bazują na kryteriach związanych m.in. z: dochodami, personelem, sposobem zarządzania i prowadzenia spraw spółki, zajmowanymi przez spółkę lokalami.

Trzy kryteria wykrycia spółki fasadowej

Kryteria brane pod uwagę przy analizie spółek będą podzielone na trzy grupy.

Pierwsze kryterium ustalenia istnienia spółki fasadowej

Pierwsze kryterium dotyczy dochodów. Kryterium uważa się za spełnione jeśli ponad 75% przychodów spółki w ostatnich dwóch latach podatkowych nie pochodzi z działalności gospodarczej (np. są to dochody pasywne) lub jeśli ponad 75% jej aktywów to nieruchomości lub inne aktywa o znacznej wartości.

Drugie kryterium ustalenia istnienia spółki fasadowej

Drugie kryterium dotyczy cechy transgraniczności. Jeśli spółka uzyskuje większość swojego dochodu z transakcji z podmiotami z innej jurysdykcji lub przekazuje dochód innym spółkom znajdującym się za granicą, kryterium to uważa się za spełnione.

Trzecie kryterium ustalenia istnienia spółki fasadowej

Trzecie kryterium dotyczy zarządzania i administrowania spółką. Jeśli usługi te nie są wykonywane wewnętrznie, a jedynie zlecane na zewnątrz, kryterium to uważa się za spełnione.

W przypadku gdy wszystkie te kryteria zostaną spełnione, spółka zagraniczna będzie musiała co roku zgłaszać organom podatkowym dodatkowe informacje w ramach swojego zeznania podatkowego.

Spółka zostaje uznana za fasadową. Co dalej?

Spółka spełniająca te kryteria będzie zobowiązana do zgłaszania wraz z zeznaniem podatkowym dodatkowych informacji związanych z majątkiem spółki, rachunkami bankowymi, rezydencją podatkową dyrektorów i pracowników. Informacje te stanowią tzw. wskaźniki substancji. Informacjom tym będą musiały towarzyszyć dowody potwierdzające. Jeżeli spółka nie spełni choćby jednego ze wskaźników substancji, będzie uważana za spółkę fasadową.

Jeżeli spółka zostanie uznana za spółkę fasadową nie będzie mogła korzystać z żadnych preferencji i ulg podatkowych i korzyści płynących z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także korzyści płynących z dyrektyw dotyczących spółek dominujących i zależnych oraz odsetek i należności licencyjnych.

Czy spółka fasadowa otrzyma certyfikat rezydencji podatkowej?

Aby ułatwić faktyczne stosowanie tych konsekwencji, państwo członkowskie siedziby spółki albo odmówi spółce fasadowej wydania certyfikatu rezydencji podatkowej, albo w zaświadczeniu będzie określać, że spółka ma charakter fasadowy.

Podatek u źródła przy płatnościach do spółki fasadowej

Określone płatności realizowane do podmiotu fasadowego będą podlegały podatkowi u źródła tak jakby były wypłacane właścicielowi podmiotu fasadowego. Regulacje będą również wymierzone w określone spółki posiadające aktywa w postaci nieruchomości na prywatny użytek osób zamożnych, które w rezultacie nie mają żadnych dochodów. Takie aktywa będą traktowane podatkowo przez państwo, w którym się znajdują, tak jakby były bezpośrednio własnością osoby fizycznej.

Obrona przez uznaniem za spółkę fasadową

Podmioty, które nie spełnią wszystkich wskaźników substancji będą miały możliwość obalenia domniemania bycia spółką fasadową. Będą musiały przedstawić dodatkowe dowody związane z prowadzoną działalnością, pracownikami, a także wykazać, że podejmowanie decyzji odbywa się w państwie członkowskim rezydencji podatkowej spółki.

Automatyczna wymiana informacji

Państwa członkowie będą automatycznie wymieniać informacje na temat wszystkich podmiotów objętych zakresem dyrektywy, niezależnie od tego, czy są to podmioty fasadowe, czy nie.

Nowe regulacje umożliwią państwom członkowskim zwrócenie się do innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie kontroli podatkowej dowolnego podmiotu z tego drugiego państwa oraz przekazanie wyników kontroli państwu członkowskiemu w rozsądnym terminie.

ATAD 3 o spółkach fasadowych – kiedy wchodzi w życie?

Po przyjęciu przez państwa członkowskie dyrektywa powinna wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli uczestniczysz w jakimkolwiek charakterze w spółce zagranicznej i chciałbyś sprawdzić czy Ciebie i Twojej spółki mogą dotykać skutki opisanej wyżej regulacji, skontaktuj się z naszym zespołem.

Czytaj także „Puste spółki pod lupą – przygotuj się, nie panikuj!”.


Powiązane artykuły

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 3 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki