Prawo ochronne na znak towarowy

Możliwość używania znaku towarowego a prawo ochronne

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż uzyskanie przez przedsiębiorcę prawa ochronnego nie stanowi warunku używania znaku towarowego. Przedsiębiorca, który wytworzył oznaczenie, które spełnia wszelkie cechy pozwalające na uznanie, iż jest ono znakiem towarowym nie ma obowiązku jego rejestracji w jakimkolwiek urzędzie i może posługiwać się w nim obrocie do oznaczania swoich towarów oraz usług. Niemniej jednak rejestracja znaku towarowego oraz uzyskanie prawa ochronnego dają jego właścicielowi nie tylko prawo do wyłącznego korzystania z tego znaku i oznaczania nim swoich towarów oraz usług ale także zapewnia uprawnionemu szeregu roszczeń, które mogą zostać wykorzystane w razie naruszenia praw do znaku. 

Czym jest prawo ochronne?

Prawo ochronne (znak towarowy) jest przede wszystkim prawem do wyłącznego używania znaku towarowego w określonych przez uprawnionego celach. Osoba, której przysługuje prawo ochronne na znak towarowy może w szczególności:

  • używać znaku towarowego do oznaczania swoich produktów czy usług a także na wszelkich dokumentach związanych z wprowadzeniem produktu do obrotu czy związanych ze świadczeniem usług,
  • wykorzystywać znak towarowy w celach reklamowych i promocyjnych. 

Każdy inny podmiot więc, który będzie chciał używać znaku towarowego, na które przyznano prawo ochronne będzie musiał uzyskać zgodę uprawnionego. 

Czasowość i terytorialność prawa ochronnego na znak towarowy

Ochronę znaku towarowego można uzyskać na różnych poziomach, które definiowane są przez zakres terytorialny prawa ochronnego na znak towarowy. W zależności od zakresu prowadzonej przez siebie działalności oraz swoich faktycznych potrzeb przedsiębiorca może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy na poziomie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. 

Prawo ochronne znak towarowy – Polska, Unia Europejska lub świat

Jeśli przedsiębiorca jest zainteresowany ochroną wyłącznie na terenie Polski (bo przykładowo tutaj koncentruje się jego działalność), powinien on zgłosić znak towarowy do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej w Warszawie. Na terenie Unii Europejskiej ochronę uzyskuje się zgłaszając znak w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który znajduje się w Alicante w Hiszpanii. Możliwość uzyskania ochrony międzynarodowej daje zaś rejestracja znaku towarowego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii. Tutaj jednak podkreślenia wymaga, iż rejestracja znaku towarowego w WIPO nie daje ochrony we wszystkich krajach świata lecz tylko w tych, które zostaną wskazane w ramach zgłoszenia. Jednocześnie kraje te muszą być stroną protokołu madryckiego a im większa liczba krajów, gdzie chcemy uzyskać prawo ochronne tym większe będą opłaty za uzyskanie prawa ochronnego (o międzynarodowym znaku towarowym piszemy tutaj).

Czasowość prawa ochronnego

Prawo to ma również charakter czasowy. To na jaki okres udzielane jest prawo ochronne na znak towarowy zależy od miejsca, gdzie uzyskiwane jest prawo ochronne. Zasadniczo standardowy okres ochronny wynosi 10 lat. Tak jest również w przypadku naszego kraju czy na terenie Unii Europejskiej. 

Początek okresu ochronnego na znak towarowy

Z punktu widzenia interesów przedsiębiorcy czy każdej innej osoby, która chce uzyskać prawo ochronne na znak towarowy niezmiernie istotna jest odpowiedź na pytanie od kiedy zaczyna obowiązywać prawo ochronne na znak towarowy. Tutaj również nie ma pełnej jednolitości, ponieważ odpowiedź zależy od miejsca rejestracji i właściwych przepisów na podstawie, których uzyskuje się prawo ochronne. Na terenie naszego kraju i Unii Europejskiej ochrona obowiązuje od daty zgłoszenia. 

Początek okresu ochronnego to istotna kwestia z punktu widzenia ochrony praw osoby, której prawo ochronne może przysługiwać. Postepowanie w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego może trwać kilka a nawet kilkanaście miesięcy. Jeśli zakończy się ono jednak pozytywną decyzją właściwego urzędu, wtedy w przypadku prawa ochronnego uzyskiwanego na terenie naszego kraju czy w unii Europejskiej ochrona znaku rozciągnie się niejako wstecz na cały okres liczony od dnia dokonania zgłoszenia. 

Indywidualne i wspólne prawo ochronne na znak towarowy

Ustawa – Prawo własności przemysłowej dopuszcza możliwość udzielenia ochrony nie tylko na znak towarowy zgłoszony przez osobę fizyczną lub osobę prawną, organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w imieniu Skarbu Państwa (indywidualny znak towarowy). Możliwe jest więc nie tylko uzyskanie indywidualnego prawa ochronnego przez jeden konkretny podmiot ale również uzyskanie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. 

Znak towarowy, na które zostanie udzielone wspólne prawo ochronne przeznaczony jest do równoczesnego używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie. Prawo ochronne na wspólny znak towarowy może uzyskać również organizacja mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego. 

Warunkiem uzyskania takiej wspólnej ochrony jest to, że używanie takiego znaku towarowego nie może być sprzeczne z interesem publicznym i nie może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. 

Prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny

Znak towarowy gwarancyjny to znak towarowy przeznaczony do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane. Odróżnia on towary certyfikowane od towarów niecertyfikowanych. 

Znak towarowy gwarancyjny – znaczenie

W praktyce oznacza, to że przedsiębiorca umieszczając na swoim produkcie znak towarowy gwarancyjny potwierdza, że wykorzystywane przez niego oznaczenie wskazuje na materiał, sposób produkcji, jakość lub inną właściwość sprawiającą, że jego produkt wyróżnia się na tle konkurencji. Najlepszym przykładem będzie tutaj znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania, a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Jeśli więc produkt będzie spełniał określone warunki i otrzyma certyfikat Q, jego producent obok swojego znaku towarowego będzie mógł na swoim produkcie również umieścić znak Q. 

Kto może otrzymać prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny?

Prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny może otrzymać osoba fizyczna a także osoba prawna (w tym instytucje, organy i podmioty prawa publicznego), która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane. O zastrzeżenie znaku gwarancyjnego nie mogą więc ubiegać się producenci czy podmioty, które zajmują się handlem towarami tożsamymi z tymi, które mają być certyfikowane.

Czy warto mieć prawo ochronne na znak towarowy?

Jak zostało wskazane powyżej, możliwe jest używanie znaku towarowego bez jego rejestracji. Jednak tylko rejestracja znaku towarowego i uzyskanie prawa ochronnego pozwala na skuteczną ochronę obronę przed naruszaniem przez innych przedsiębiorców praw do znaku i na dochodzenie od nich roszczeń. Przez sam fakt posiadania prawa ochronnego uprawniony uzyskuje większą pewność wyłączności korzystania z danego oznaczenia na danym rynku. 

Procedura zgłaszania znaku towarowego i uzyskiwania nań prawa ochronnego nie jest aż tak bardzo skomplikowana jak wielu osobom się wydaje, niemniej jednak może ona być procesem czasochłonnym. Z punktu widzenia jednak interesów majątkowych danego podmiotu odpowiedź na pytanie czy warto uzyskać prawo ochronne wydaje się jasna. 

O przebiegu procesu znaku towarowego na poziomie krajowym przeczytasz tutaj. Najważniejsze informacje o tym jak zarejestrować europejski i międzynarodowy znak towarowy znajdziesz tutaj.

Prawo ochronne znak towarowy – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub podatkowego – skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 5 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki