Bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego

Każdy kto chce zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać prawo ochronne powinien dokonać weryfikacji tego, czy nie zachodzą przeszkody w jego rejestracji (skutkiem może być odmowa zarejestrowania znaku towarowego). W pierwszej kolejności oczywiście należy zweryfikować czy oznaczenie, którym się posługujemy spełnia wymogi określone w art. 210 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Oznaczenie to bowiem:

 • musi posiadać możliwość przedstawienia znaku w rejestrze znaków towarowych, 
 • jak i musi posiadać funkcję odróżniającą produkty jednego przedsiębiorstwa od produktów innych przedsiębiorstw. 

Spełnianie przez dane oznaczenie powyższych warunków nie gwarantuje jeszcze, że Urząd Patentowy udzieli nam ochrony na nasze oznaczenie. W stosunku do takiego oznaczenia bowiem nie mogą zachodzić bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji. Istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji będzie weryfikowane przez Urząd Patentowy z urzędu. Natomiast weryfikacja przez urząd względnych przeszkód rejestracji nastąpi wyłącznie wtedy, jeśli osoba trzecia w trakcie prowadzonego postępowania zgłosi swój sprzeciw co do rejestracji znaku towarowego. 

W ramach niniejszego artykułu wskazujemy bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego. O przeszkodach, które mają charakter względny możesz przeczytać tutaj.

Bezwzględna przeszkoda w rejestracji, czyli jaka?

Bezwzględna przeszkoda nie pozwala na rejestrację w charakterze znaku towarowego oznaczenia z uwagi na jego określone cechy i ma na celu ochronę tzw. interesu ogólnego. Może się bowiem zdarzyć, że dane oznaczenie posiada zdolność odróżniającą i nadaje do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, jednak ze względu na interes ogólny (zarówno uczestników obrotu jak i konsumentów) nie powinien on zostać zarejestrowany.

Katalog bezwzględnych przeszkód w rejestracji znaku towarowego

Artykuł 129(1) ustawy – Prawo własności przemysłowej zawiera katalog przeszkód, których zaistnienie skutkować będzie odmową udzielenia prawa ochronnego przez Urząd Patentowy. Katalog ten ma charakter zamknięty i każda z przeszkód w nim wymienionych stanowi samodzielną podstawę odmowy rejestracji. Do odmowy rejestracji znaku towarowego może więc doprowadzić zaistnienie którejkolwiek z tych przeszkód. 

Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

 • nie może być znakiem towarowym;
 • nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
 • składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
 • składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
 • składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;
 • zostało zgłoszone w złej wierze;
 • jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
 • zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
 • zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;
 • zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;
 • zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;
 • ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;
 • stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

Badanie bezwzględnych przesłanek

Po sprawdzeniu kwestii formalnych zgłoszenia o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy zawsze ma obowiązek sprawdzić czy zgłoszony znak towarowy posiada zdolność rejestracyjną, a tym samym czy nie występują bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Tym samym, jeśli przedsiębiorca planuje wytworzenie oznaczenia, które ma pełnić docelowo funkcję znaku towarowego, warto zrobić to w sposób, który uwzględni istnienie bezwzględnych jak i względnych przeszkód rejestracyjnych.

Dodać również należy, iż choć katalog przeszkód rejestracji o charakterze bezwzględnym ma charakter zamknięty, to jednak wiele z wymienionych przeszkód ma charakter ogólny a ich interpretacja będzie dokonywana każdorazowo w odniesieniu do konkretnych okoliczności danej sprawy. Przykładowo sprzeczność z prawem jest dość klarowną przeszkodą, natomiast w praktyce częste problemy spotyka się przy interpretacji takich ogólnych stwierdzeń jak porządek publiczny czy dobre obyczaje. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi istnienie przeszkód w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy, poinformuje o tym zgłaszającego oraz wyznaczy odpowiedni termin na zajęcie stanowiska. Tym samym również na etapie postępowania rejestracyjnego warto jest skorzystać z profesjonalnej pomocy celem zapewnienia należytego prowadzenia postępowania i zwiększenia szans na uzyskanie prawa ochronnego w jak najszybszym czasie. 

Odmowa zarejestrowania znaku towarowego – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub podatkowego – skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 4 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki