Względne przeszkody w rejestracji znaku towarowego

Fakt, że dane oznaczenie spełnia definicję znaku towarowego, nie oznacza jeszcze, że nie zachodzą w stosunku do niego inne przeszkody, które uniemożliwią uzyskanie prawa ochronnego (przeszkody rejestracja znaku towarowego). Przeszkody te dzielą się na bezwzględne (o których możesz przeczytać tutaj) i względne. Bezwzględne przeszkody rejestracji Urząd Patentowy Rzeczypospolitej zawsze bada z urzędu, natomiast w przypadku przeszkód względnych obowiązuje system sprzeciwowy. Oznacza to, że weryfikacja tego czy w stosunku do danego oznaczenia zachodzi względna przeszkoda rejestracji wymaga aktywności ze strony osoby trzeciej. 

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

Sprzeciw do zgłoszonego znaku towarowego (a więc co do takiego, wobec którego toczy się postępowanie o udzielenie prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej) może wnieść:

  • osoba uprawniona do wcześniejszego znaku towarowego;
  • uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego;
  • osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Innymi słowy każdy podmiot, który stwierdzi, że ma identyczny lub podobny znak towarowy, który już jest chroniony prawnie lub posiada prawa osobiste lub majątkowe do niego, może zgłosić swoje uczestnictwo w postępowaniu dotyczącym innego znaku towarowego, którego rejestracja w ocenie tego podmiotu naruszy jego prawa. W tym celu podmiot ten może zgłosić tzw. sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu jest przy tym ograniczona czasowo i jest możliwe w okresie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Katalog względnych przeszkód rejestracji

Artykuł 132(1) ustawy – prawo własności przemysłowej zawiera zamknięty katalog względnych przeszkód rejestracji. To jedna z tych przeszkód winna zostać powołana w sprzeciwie wobec zgłoszenia znaku towarowego a mianowicie, że dany znak towarowy, który jest przedmiotem postępowania o udzielenie prawa ochronnego:

  • narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
  • jest identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
  • jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
  • jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
  • jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;

Dodatkowo nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.

Odmowa rejestracji znaku co dalej?

W praktyce to najczęściej zaistnienie względnych przeszkód oraz sprzeciw osoby trzeciej są przyczynami odmowy rejestracji znaku towarowego. Przed wydaniem decyzji w sprawie Urząd jednak powinien zawsze wezwać zgłaszającego do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów. Jeśli nasz wniosek o rejestrację znaku towarowego nie zostanie uwzględniony przez Urząd Patentowy nie oznacza to, że droga do uzyskania prawa ochronnego jest całkowicie zamknięta, w szczególności, jeśli uważamy, że sprzeciw osoby trzeciej został niesłusznie uwzględniony. W takim przypadku na decyzję odmowną co do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

Przeszkody rejestracja znaku towarowego – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub podatkowego – skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 4 Średnia: 5]

O autorze

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki