Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Niniejsza publikacja zawiera informacje o następujących tematach

  • rejestracja znaku towarowego w UPRP,
  • sposób zgłoszenia znaku,
  • etapy rejestracji,
  • koszty rejestracji.

Etap I rejestracji

Sposób zgłoszenia znaku

Rejestracja znaków towarowych na poziomie krajowym dokonywana jest przez zgłoszenie, które musi trafić do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenie może zostać wysłane pocztą, złożone bezpośrednio na biurze podawczym urzędu a także wysłane za pomocą telefaksu lub w formie elektronicznej za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP. W przypadku dokonania zgłoszenia za pomocą telefaksu konieczne jest dostarczenie oryginału dokumentów w ciągu 30 dni od daty jego wysłania.

Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Po wpłynięciu zgłoszenia znaku towarowego Urząd Patentowy nadaje mu numer zgłoszenia, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. 

W pierwszej kolejności Urząd weryfikuje czy wniosek nie jest dotknięty brakami formalnymi. Jeśli takie braki formalne zostaną zidentyfikowane urząd wyznaczy postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia. 

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Elementy zgłoszenia znaku towarowego

Zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej, w zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Dalsze uszczegółowienie elementów zgłoszenia znajduje się w przepisach wykonawczych, tj. w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 8.12.2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. 

Określenie znaku towarowego

Określenie znaku towarowego, polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, w tym w formie fotografii lub odbitki, określeniu jego rodzaju, a w razie potrzeby jego opisaniu. W zależności od rodzaju znaku towarowego różnią się wymogi co do jego przedstawienia lub wyrażenia. Przykładowo:

  • jeżeli znak towarowy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić w podaniu,
  • jeżeli znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ten ma być nakładany, linią przerywaną,
  • jeżeli znak towarowy ma formę przestrzenną, należy go wyrazić w postaci rysunku lub fotografii obrazującej jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków lub fotografii obok siebie.

Wykaz towarów

W zgłoszeniu należy wskazać wykaz towarów, dla których znak jest przeznaczony. Sporządzając wykaz towarów, wskazuje się jednocześnie klasy odnoszące się do określonych towarów według klasyfikacji nicejskiej. Klasyfikacja nicejska to klasyfikacja zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych. Polska również stosuje klasyfikację nicejską do oznaczania zakresu ochrony udzielonych znaków towarowych. Co do zasady, w tej samej klasie urząd nie może udzielić prawa ochronnego dla takiego samego znaku towarowego. 

Na stronie internetowej Urzędu Patentowego: https://uprp.gov.pl/pl/klasyfikacje, znajduje się wyszukiwarka, która pozwala pomóc w prawidłowym formułowaniu wykazu towarów jak i sklasyfikowanie konkretnych pozycji według klasyfikacji nicejskiej.

Etap II rejestracji

Bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego

W przypadku, jeśli zgłoszenie znaku towarowego spełnia wszystkie wymogi formalne, kolejno Urząd Patentowy zbada czy nie zachodzą bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego (czym są bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego możesz przeczytać tutaj). W przypadku stwierdzenia istnienia, którejkolwiek z tych przesłanek Urząd Patentowy będzie zobowiązany do odmowy udzielenia prawa ochronnego w odniesieniu do całości lub części żądanego zakresu ochrony.

Termin na złożenie sprzeciwu

Jeśli nie zostaną stwierdzone bezwzględne przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, kolejno informacja o dokonanym zgłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od dnia publikacji ogłoszenia zacznie biec trzymiesięczny termin na złożenie sprzeciwu. W sprzeciwie tym każda osoba trzecia będzie mogła podnosić, że znak towarowy nie powinien zostać zarejestrowany ze względu na istnienie względnych przeszkód w rejestracji znaku towarowego (o których więcej możesz przeczytać tutaj).

Jeśli taki sprzeciw zostanie złożony Urząd Patentowy zawiadomi o tym o fakcie zgłaszającego oraz osobę, która taki sprzeciw złożyła, zawiadamiając jednocześnie o możliwości ugodowego rozwiązania sporu. Zasadniczo termin ten wynosi 2 miesiące, przy czym może on zostać przedłużony na zgodny wniosek stron do 6 miesięcy. 

Jeśli nie dojdzie do ugodowego załatwienia sprawy, Urząd Patentowy rozstrzygnie sprzeciw i wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części.

Rejestracja znaku towarowego i co dalej?

Postępowanie w przedmiocie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zamyka wydanie przez Urząd decyzji o udzieleniu bądź odmowie udzielenia prawa ochronnego. Każdy kto takie prawo uzyska powinien pamiętać o tym, że prawo ochronne ma charakter czasowy, w naszym kraju udzielane jest na 10 lat i jego przedłużenie wymagać będzie aktywności ze strony podmiotu, któremu takie prawo przysługuje. Niezależne od tego zasadne jest również regularne monitorowanie bazy znaków towarowych – aby w razie próby zarejestrowania znaku towarowego, który narusza w naszej ocenie nasze prawo ochronne do znaku, móc skorzystać z procedury sprzeciwowej.

Pamiętać należy również o tym, że prawo ochronne przyznane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej rozciągać się będzie wyłącznie na terenie naszego kraju. Możliwe więc będzie zarejestrowanie takiego samego znaku towarowego na te same produkty w innym kraju. Jeśli więc ochrona krajowa wydaje się niewystarczająca, warto w takim przypadku rozważyć rejestrację znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej lub na poziomie międzynarodowym (o czym można przeczytaj tutaj).

Koszty rejestracji

Z rejestracją znaku towarowego wiąże się konieczność wniesienia stosownej opłaty do Urzędu Patentowego, która wynosi:

  • 450 zł (podanie w wersji tradycyjnej) lub 400 zł (podanie w wersji elektronicznej) – zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie Klasyfikacji Nicejskiej;
  • 120 zł – zgłoszenie znaku towarowego w każdej kolejnej klasie Klasyfikacji Nicejskiej.

Rejestracja znaku towarowego – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub podatkowego – skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 4 Średnia: 5]
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki