Zastrzeżenie unijnego i międzynarodowego znaku towarowego

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej tylko w Polsce, dla celów ochrony praw majątkowych przysługujących do znaku towarowego, wystarczające może być tylko zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże prowadzenie działalności na rynkach europejskich lub międzynarodowych lub realna perspektywa jej prowadzenia powinna skłonić do rozważenia zasadności uzyskania ochrony w innych państwach.

Rejestracja znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej

Unijny znak towarowy wywołuje jednakowe skutki prawne w całej Unii Europejskiej (a więc daje ochronę we wszystkich państwach członkowskich). Za rejestrację unijnych znaków towarowych odpowiada Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante.

Wszelkie kwestie dotyczące unijnego znaku towarowego oraz jego rejestracji zawarte są w rozporządzeniu Rady UE i PE nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Zgłoszenie unijnego znaku towarowego

Zastrzeżenia unijnego znaku towarowego mogą dokonać również podmioty spoza Unii Europejskiej. Przykładowo więc spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych może złożyć wniosek o rejestracje unijnego znaku towarowego. W przypadku jednak takich wnioskodawców (a dokładnie będących osobami fizycznymi lub prawnymi nie mającymi stałego miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego na terenie Unii Europejskiej) ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu jest obowiązkowe.

Istnieje kilka sposobów zgłoszenia unijnego znaku towarowego:

 • drogą pocztowa na adres EUIPO – Avenida de Europa 4, 03008 Alicante;
 • drogą elektroniczną poprzez stronę internetową EUIPO;
 • osobiście na biurze podawczym EUIPO;
 • faksem.

Tryb Fast Track

W przypadku zgłoszeń, które dokonywane są drogą elektroniczną można dokonać rejestracji w jednym z dwóch trybów, tj. w trybie zwykłym lub przyspieszonym (tzw. Fast Track).

Aby zgłoszenie mogło się kwalifikować do ścieżki rozpoznania w trybie Fast Track musi ono spełniać następujące warunki:

 • towary i usługi, do których odnosić się będzie dany znak towarowy, muszą zostać wybrane z bazy danych terminów już zaakceptowanych przez EUIPO;
 • opłatę od zgłoszenia należy uiścić z góry – zgłoszenia rozpatrywane są dopiero wtedy, gdy opłata zostanie uiszczona. 

Na stronie internetowej EUIPO dostępny jest formularz online, który ma pomóc zgłaszającemu w dokonaniu wyboru, tak aby zgłoszenie kwalifikowało się do rozpatrzenia w trybie Fast Track. Zgłoszeniem składanym w tym trybie nadawany jest szybszy bieg, przez co mają być opublikowane w czasie o ponad połowę krótszym niż w przypadku zgłoszeń w trybie zwykłym.

Tryb zwykły

Jeżeli zgłaszający chce przedłożyć własny wykaz towarów i usług, zgłosić wspólny znak towarowy, zgłosić zastrzeżenie dotyczące przekształcenia międzynarodowego znaku towarowego lub dostarczyć wielojęzyczne elementy znaku w dwóch językach zgłoszenia, konieczne w takich przypadkach jest skorzystanie z formularza zaawansowanego.

Wszelkie informacje na temat procedury rejestracji unijnych znaków towarowych, jak i formularze wykorzystywane do ich zgłaszania dostępne są na stronie internetowej EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/apply-now).

Koszty rejestracji unijnego znaku towarowego

Opłaty za rejestrację znaku na terenie Unii Europejskiej wynoszą:

 • 1 000 EUR – za zgłoszenie tradycyjne;
 • 850 EUR – za zgłoszenie online;
 • 50 EUR – dopłata za drugą klasą towarów i usług;
 • 150 EUR – dopłata za trzecią i każdą kolejną klasę towarów i usług.

Międzynarodowy znak towarowy

Kolejna droga ochrony dla znaku towarowego to droga międzynarodowa (tzw. system madrycki ochrony znaku towarowego), która daje możliwość ochrony w wielu krajach jednocześnie. Zgłoszenia dokonuje się do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii.

Międzynarodowa procedura rejestracji znaku towarowego funkcjonuje na podstawie protokołu madryckiego. Protokół madrycki dotyczący rejestracji międzynarodowej znaków to traktat, nad którego stosowaniem czuwa WIPO. Obowiązuje on od kwietnia 1996 r. i został ratyfikowany przez wiele krajów na całym świecie, w tym przez większość państw europejskich, USA, Japonię, Australię, Chiny, Rosję oraz w październiku 2004 r. przez Unię Europejską (UE).

Protokół madrycki umożliwia właścicielom znaków towarowych ochronę w szeregu państw poprzez proste dokonanie jednego zgłoszenia bezpośrednio w swoim krajowym lub regionalnym urzędzie ds. znaków towarowych.

Najistotniejszym elementem procedury rejestracji w tym trybie jest okoliczność, że zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego to w praktyce rozszerzenie ochrony znaku już zarejestrowanego. Aby skorzystać z tej drogi:

 • dany podmiot musi mieć swój znak towarowy zastrzeżony w Polsce lub Unii Europejskiej;
 • a kraj, w którym zależy nam na ochronie musi znajdować się na liście państw, które przystąpiły do protokołu madryckiego.

Zgłoszenie międzynarodowego znaku towarowego

Zgłoszenie rejestracji międzynarodowego znaku towarowego może zostać dokonane bezpośrednio przez dany podmiot lub przez pełnomocnika. Tak jak w przypadku wniosku o ochronę krajową czy europejską zgłoszenie powinno zawierać: wskazanie znaku, który musi być identyczny z tym zgłoszonym w rejestracji podstawowej lub zgłoszeniu podstawowym znaku, a także wykaz towarów i usług, które mają zostać objęte ochroną, sklasyfikowane zgodnie z Klasyfikacją Nicejską. 

Istotą tego procesu rejestracji jest to, że po złożeniu zgłoszenia WIPO przekazuje zgłoszenie do wskazanego kraju i tam trafia ono do weryfikacji do krajowego urzędu patentowego. Ochronę zaś można uzyskać tylko w tych krajach protokołu madryckiego.

Opłaty za międzynarodową rejestrację znaku towarowego

WIPO pobiera za rejestrację opłaty, zgodnie z tabelą opłat dostępną na swojej stronie: https://www.wipo.int/portal/en/index.html (na stronie tej można znaleźć również dedykowany formularz zgłoszenia MM2 oraz wszelkie inne informacje przydatne w procesie rejestracji). 

Najistotniejsze opłaty to:

 • opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę do trzech klas towarowych: 653 CHF – jeżeli znak nie jest przedstawiony w kolorach, 903 CHF – jeżeli znak jest przedstawiony w kolorach
 • 100 CHF – za każdą klasę powyżej trzeciej;
 • 100 CHF – za każde wskazane państwo członka porozumienia.

Z powyższego wynika więc, iż im większa ilość krajów, w którym chcemy uzyskać prawo ochronne na znak towarowy, tym opłaty będą większe. Należy również pamiętać, że niektóre kraje ustanowiły własne opłaty indywidualne.

Zastrzeżenie znaku towarowego UE – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub podatkowego – skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 5 Średnia: 4.8]

O autorze

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki