Roszczenia przysługujące w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

Przez sam fakt posiadania prawa ochronnego uprawniony uzyskuje wyłączność na używanie znaku towarowego na danym rynku. Znak towarowy może by wykorzystywany między innymi do oznaczania towarów sprzedawanych przez przedsiębiorcę, umieszczany na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu a także wykorzystywany w celach reklamowych. 

Kto może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego?

Oczywistym jest, że wszelkie roszczenia mogą być w takim przypadku dochodzonego przez osobę, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone. Ustawa – Prawo własności przemysłowej wskazuje, iż dodatkowo uprawnionym do dochodzenia roszczeń jest osoba, której ustawa na to zezwala. Pod tym pojęciem należy rozumieć między innymi licencjobiorcę, a także podmioty, na rzecz których ustanowiono zastaw lub użytkowanie na prawie ochronnym.

Udzielając licencji trzeba mieć więc świadomość tego, że:

 • o ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa;
 • licencjobiorca wyłączny może jednakże wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Środki ochrony praw do znaku towarowego

Środki ochrony praw, które przysługują uprawnionemu do znaku towarowego definiuje przede wszystkim art. 296 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej, wskazując, iż w takim przypadku można żądać od osoby, która naruszyła to prawo:

 • zaniechania naruszania, 
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, 
 • a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: (i) na zasadach ogólnych albo (ii) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Osoba, której przysługuje prawo ochronne na znak towarowy może żądać również:

 • by sąd nakazał podanie do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy lub informacji o orzeczeniu;
 • by sąd nakazał osobie, która naruszyła prawo ochronne na znak towarowy, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.

Roszczenie o zaniechanie naruszania

W przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy roszczenie to ma podstawowe znaczenie i ma charakter zapobiegawczy. Z punktu widzenia ochrony interesów uprawnionego niezmiernie istotne jest to, że skorzystanie z tego roszczenia nie jest uzależnione od kwestii wykazania winy po stronie osoby, która narusza prawo ochronne a osoba taka nie może bronić się argumentem, że nie wiedziała, że czyjeś prawo ochronne narusza. Roszczenie o zaniechanie naruszeń może być skutecznie podnoszone, gdy działania powodujące naruszenia trwają oraz gdy istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo powtórzenia lub kontynuowania bezprawnego zachowania.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści jest roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i obejmuje wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzej własności. Podobnie jak w przypadku roszczenia o zaniechanie naruszenia dochodzenie roszczeń o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie wymaga wykazania winy po stronie osoby naruszającej prawo ochronne na znak towarowy. 

Roszczenie o naprawienie szkody

Roszczenie o naprawienie szkody na zasadach ogólnych oznacza możliwość dochodzenia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi odpowiedzialności odszkodowawczej. Dochodzenie roszczeń na zasadach ogólnych wymaga więc łącznego spełnienia się następujących przesłanek:

 • wykazania faktu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy;
 • wykazania szkody spowodowanej naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy;
 • wykazania adekwatnego związku przyczynowego między działaniem osoby naruszającej prawo ochronne na znak towarowy a szkodą powstałą w majątku uprawnionego z tytułu prawa ochronnego;
 • wykazania winy tego, kto narusza prawo ochronne.

Choć wina jest jedną z przesłanek odpowiedzialności, podkreślenia wymaga fakt, iż zakres odpowiedzialności nie zależy jednak od jej stopnia. O winie możemy natomiast mówić wtedy gdy osoba, która naruszała prawo ochronne wiedziała, o tym że na dany znak towarowy udzielone już jest prawo ochronne lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się o tym dowiedzieć. 

Kiedy można wystąpić z roszczeniami

Ustawa – Prawo własności przemysłowej przewiduje, iż roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy można dochodzić dopiero po uzyskaniu tego prawa. Jednak roszczeń tych można dochodzić za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego. Jednakże, jeśli wcześniej uprawniony powiadomił naruszyciela o dokonanym zgłoszeniu, wówczas roszczenia mogą być dochodzone jeszcze za okres wcześniejszy, a mianowicie od daty zgłoszenia.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła prawo ochronne, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie prawa ochronnego.

Korzystanie z cudzego znaku towarowego może okazać się bardzo kosztowne. Dla tego warto zawsze zweryfikować czy dane oznaczenie, nie jest już zastrzeżone. Jeśli tak, a dany podmiot będzie chciał wykorzystywać dany znak towarowy do oznaczania swoich produktów i usług będzie musiał on uzyskać na to odpowiednią zgodę, przede wszystkim w postaci licencji, o której piszemy tutaj.

Naruszenie znaku towarowego – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub podatkowego – skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 6 Średnia: 5]
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki