Podwójne obywatelstwo a nabywanie nieruchomości w Polsce

Przeczytasz w 4 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • czy posiadanie innego obywatelstwa niż polskie może stanowić przeszkodę w nabywaniu nieruchomości na gruncie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
  • kim jest cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, to obecnie najstarsza obowiązująca polska ustawa. Wejście Polski do Unii Europejskiej wymusiło kilkanaście lat temu dokonanie w jej szeregu zmian, nie mniej jednak od kilkudziesięciu lat wyznacza ona podstawowe reguły, a raczej ograniczenia w nabywaniu nieruchomości. W aktualnie obowiązującym brzmieniu przewiduje ona między innymi, że cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obszar ten tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) albo Szwajcarii, który zamierza nabyć nieruchomość w Polsce powinien uzyskać wcześniej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy

Przez cudzoziemca należy rozumieć:

– osobę fizyczną, która nie posiada polskiego obywatelstwa;

– osobę prawną, z siedzibą za granicą;

– nieposiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych wyżej, mającą siedzibę za granicą, utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;

– osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Polski, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione wyżej.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zwolnienie w nabywaniu nieruchomości zostali objęci również obywatele lub przedsiębiorcy z siedzibą na terytorium jednego z państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii (niezależnie od pochodzenia kapitału), przy czym przez pierwszy okres zwolnienie to nie obejmowało nabywania nieruchomości rolnych oraz leśnych. Od 1 maja 2016 r. również i te podmioty nie wymagają uzyskania zezwolenia na gruncie tej ustawy (przy czym daleko idące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi wynikają z innego aktu prawnego oraz dotyczą również polskich obywateli i spółek.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców a podwójne obywatelstwo – czy stanowi przeszkodę?

W obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej i mobilności osób, posiadanie podwójnego obywatelstwa nie jest rzadkim zjawiskiem. W związku tym mogą się pojawić pytania, czy posiadanie innego obywatelstwa niż polskiej, tj. obywatelstwa kraju który nie jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnienie takiej osoby do nabywania nieruchomości na gruncie omawianej ustawy.

Odpowiadając na to pytanie należy się odnieść do definicji cudzoziemca zawartej w ustawie, która powołana została powyżej. Cudzoziemcem jest bowiem każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Każda osoba fizyczna, która nabędzie więc obywatelstwo jakiegokolwiek innego kraju, nie tracąc przy tym obywatelstwa polskiej, może korzystać ze swojego statusu na dotychczasowych zasadach. Co więcej jeśli dana osoba posiada podwójne obywatelstwo i przykładowo od kilkunastu lat mieszka w Kanadzie, miejsce pobytu nie wpływa również na jej uprawnienia na gruncie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ustawa bowiem nie różnicuje praw osoby posiadającej polskie obywatelstwo ze względu na miejsce zamieszkania.

Podwójny obywatel udziałowcem spółki

Powyższe rozważania należy również odnieść do spółek. Ustawa przewiduje bowiem, że cudzoziemcem jest osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Polski, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w przepisie, w tym między innymi przez osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Jak należy rozumieć kontrolę nad spółką?

Ustawa wskazuje, iż w przypadku spółki za kontrolowaną uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu właściwych przepisów ustawy kodeks spółek handlowych.

Jeśli więc osoba fizyczna, która kontroluje spółkę, posiada podwójne obywatelstwo, taka spółka również nie będzie traktowana jako cudzoziemiec na gruncie ustawy i będzie mogła nabyć nieruchomość.

Skutki naruszenia przepisów ustawy

Nabycie nieruchomości wbrew przepisom ustawy jest bezwzględnie nieważne. Oznacza to, że czynność jest nieważna już od momentu jej dokonania, nie wywiera żadnych skutków prawnych. Taka czynność nie może zostać konwalidowana, tj. nie ma możliwości podjęcia działań aby ją „naprawić” tak żeby wywoływała pełne skutki prawne.

O ile w przypadku osób fizycznych ustalenie statusu cudzoziemca nie nastręcza większych problemów, tak w przypadku spółek takie zadanie często nie jest najłatwiejsze. Nasz zespół oferuje wsparcie w pomocy określenia statusu danego podmiotu. W tym zakresie zachęcamy do kontaktu.

Podwójne obywatelstwo zgoda KOWR – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub podatkowego – skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 2 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki