Spółka w UK po Brexicie

Przeczytasz w 6 minut.

Brexit – inaczej proces wychodzenia Wielkiej Brytanii ze związku jakim jest Unia Europejska. Dotychczas Wielka Brytania była „drugim domem” dla wielu Polaków. Obecnie zamieszkuje tam ok. 697 tysięcy Polaków, a przed Brexitem było ich nawet 900 tys. Wpłynęło na to wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Od 1 stycznia 2021 roku, Wielka Brytania stała się państwem trzecim dla obywateli UE, co oznacza nowe regulacje dot. mieszkania i przemieszczania się do UK.

Poniżej przedstawiamy, jak wygląda założenie nowego podmiotu w UK po Brexicie.

Co się zmieniło przez Brexit pod względem prowadzenia działalności?

Otóż w pierwszej kolejności należy tutaj wskazać, że od 1 stycznia 2021 roku, osoby które (przed 31 grudnia 2020 roku) miały status rezydenta w Wielkiej Brytanii, musiały złożyć wnioski o nadanie im statusu osoby osiedlonej lub o tymczasowy pobyt. Natomiast osoby, które nie były rezydentami w UK przed 31 grudnia 2020 roku, musiały wystąpić o nadanie zezwolenia na pobyt i pracę w UK.

Od 1 stycznia 2021 roku, obcokrajowcy chcący podjąć pracę na terenie Wielkiej Brytanii, w pierwszej kolejności uzyskać wizę pracowniczą. Celem uzyskania takiej wizy, trzeba przedstawić list motywacyjny od przyszłego pracodawcy, który prowadzi działalność na terenie UK. Ma to urzeczywistnić interes wnioskującego o uzyskanie tego pozwolenia. Ponadto przedsiębiorstwa chcące zatrudniać pracowników spoza Wielkiej Brytanii, będą musiały uzyskać specjalną licencję.

Oczywiście oprócz powyżej wskazanych zmian, ograniczona została także swoboda przepływu osób oraz towarów. Przedsiębiorstwa prowadzące handel transgraniczny (import oraz export), musiały przygotować się na zmianę polityki celnej, na nowe opłaty oraz deklaracje z tym związane. Jest to skutek tego, że w Wielkiej Brytanii przestały obowiązywać europejskie przepisy dotyczące rozliczenia podatku VAT.

Kto może założyć spółkę w UK?

Co do zasady, spółkę w Wielkiej Brytanii może założyć jedna lub więcej osób (w tym osoby nieposiadające statusu rezydenta oraz statusu osoby osiedlonej na stałe lub tymczasowo) w dowolnym celu zgodnym z prawem. Do utworzenia podmiotu na terenie UK są uprawnione osoby fizyczne, osoby prawne i inne ograny. Dodatkowo w prawie angielskim dopuszczalne jest także utworzenie spółki przez małoletniego od lat 16. Do utworzenia podmiotu nie jest wymagane posiadanie żadnego rodzaju wizy ani udowadniania prawa do legalnego wykonywania pracy w UK. Nie oznacza to jednak, że w przypadku kiedy mamy zarejestrowany podmiot w UK i chcielibyśmy podjąć pracę w tym kraju, to nie musimy uzyskać wizy – bo musimy.

Formy prowadzenia działalności w UK

W Wielkiej Brytanii można prowadzić działalność gospodarczą w formie:

samozatrudnienia (self-employment) – jest to najprostsza struktura jednoosobowa. Celem zarejestrowania JDG jest wymagane posiadanie statusu rezydenta brytyjskiego (lub status osoby osiedlonej na stałe lub tymczasowo) oraz posiadać numer ubezpieczenia społecznego (NIN),

spółki Limited Company (LTD) – jest to spółka posiadająca kapitał zakładowy, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona. Spółka ta nie może oferować swoich udziałów do sprzedaży publicznej,

spółki partnerskiej (Partnership) – spółka, która nie musi posiadać kapitału zakładowego, a odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest nieograniczona,

spółki Limited Liability Partnership (LLP) -jest to spółka nie posiadająca kapitału zakładowego, a jej wspólnicy nie posiadają udziałów. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona do kwoty jaką zgodzili się wnieść do spółki,

spółki akcyjnej (Public Limited Company – PLC) – jest to spółka posiadająca kapitał zakładowy, która ogranicza odpowiedzialność wspólników. Spółka PLC może oferować swoje akcje na sprzedaż ogółowi społeczeństwa lub może być notowana na giełdzie.

Z naszego doświadczenia wynika, że klienci najczęściej decydują się na rejestrację spółki LTD (odpowiednika polskiej spółki z o.o.). Wynika to m.in. z tego, że nie wymaga posiadania dużej ilości kapitału oraz statusu rezydenta w UK – spółkę LTD można zarejestrować bez wizy. Kapitał zakładowy spółki LTD ma charakter jedynie deklaratoryjny – oznacza to, że wspólnicy deklarują jego wartość, ale jej nie wpłacają. Wówczas odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości zadeklarowanego wkładu. Majątek spółki LTD nie stanowi własności wspólników – jest odrębny od majątków wspólników.

Utworzenie spółki

Po wybraniu odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, należy przystąpić do sporządzenia aktu założycielskiego spółki (Memorandum of Association) oraz ustalenia najważniejszych atrybutów spółki, tj. firma i siedziba spółki, informacja czy będzie prywatna czy publiczna oraz wskazanie przedmiotu działalności spółki (SIC code). Należy pamiętać, że firma spółki nie może się pokrywać z inną, już zarejestrowaną w brytyjskim rejestrze handlowym (Companies House). Adres siedziby spółki musi się znajdować w tym samym kraju, w którym została zarejestrowana spółka (Szkocja, Walia, Anglia). Nie może to być adres wirtualnego biura, natomiast może to być np. adres zamieszkania jednego z dyrektorów – w tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, że wówczas adres ten będzie ujawniony w rejestrze Companies House.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie statutu spółki oraz ustanowienie dyrektora (bądź dyrektorów) i sekretarza (opcjonalnie). Wspólnicy muszą wyznaczyć co najmniej 1 dyrektora, który nie został pozbawiony (sądowo) prawa do pełnienia funkcji dyrektorskiej oraz ukończył co najmniej 16 rok życia. Wspólnicy, dyrektorzy oraz sekretarz, nie musza mieć miejsca zameldowania na terenie Wielkiej Brytanii. Natomiast zaleca się, aby co najmniej jeden dyrektor przebywał w UK legalnie (tzn. miał wizę lub był rezydentem brytyjskim). Jest to ważne z punktu widzenia dalszej procedury utworzenia rachunku bankowego dla nowo powstałej spółki.

Złożenie wniosku

Wniosek do brytyjskiego rejestru Companies House o rejestrację podmiotu (tak jak w Polsce), można złożyć na dwa sposoby:

– elektronicznie – za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania,

– papierowo – przesyłając dokumenty drogą pocztową, jednak jest to dłuższy proces niż elektroniczne złożenie wniosku.

Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

– Akt założycielski spółki (Memorandum of association),

– Statut spółki,

– wypełniony formularz – IN01,

– dane dyrektora (dyrektorów) i sekretarza,

– adresy służbowe oraz adresy zamieszkania dyrektorów,

– oświadczenie o kapitale i początkowych udziałach,

– dowód opłaty.

Zmiana statutu

Po zarejestrowaniu nowego podmiotu w UK, każda zmiana statutu musi zostać zgłoszona do rejestru Companies House. Zmiany statutu dokonuje się podejmując uchwałę. Następnie kopię uchwały wraz ze zmienionym statutem należy dostarczyć do Companies House w ciągu 15 dni od dnia podjęcia uchwały.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli interesuje cię założenie nowego podmiotu w UK po Brexicie, skontaktuj się z nami. Jeśli masz jakieś pytania, dotyczące rejestracji spółki w UK, pozostajemy do dyspozycji.


Przeczytaj także

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki