Spółka na Malcie jako spółka holdingowa

Malta jako członek Unii Europejskiej jest atrakcyjnym państwem do założenia spółki holdingowej, w szczególności z uwagi na następujące fakty:

 • nowoczesny system prawno-podatkowy;
 • duża ilość zawartych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – obecnie obowiązuje prawie 70 umów;
 • dużo dobrze wykwalifikowanych pracowników, doradców (j. angielski językiem urzędowym);
 • stosunkowo niskie koszty założenia i utrzymania spółki na Malcie;
 • strategiczna lokalizacja – środek morza Śródziemnego, lokalizacja w europejskiej strefie czasowej;

Warto wskazać, iż na Malcie nie obowiązuje konkretny reżim dla spółek holdingowych. Korzyści jakie zazwyczaj są dostępne dla spółek holdingowych maltański system podatkowy przewiduje dla wszystkich spółek, nawet jeżeli działalność spółki nie jest ograniczona do działalności stricte holdingowej, ale również, gdy spółka prowadzi inną działalność, w tym operacyjną. Dzięki takim rozwiązaniom maltańskie spółki holdingowego są bardzo elastyczne.  

Cel założenia spółki holdingowej na Malcie

Spółka holdingowa na Malcie może być wykorzystana do różnych celów w tym jako spółka, której składnikami majątkowymi są:

– nieruchomości,

– udziałów i papierów wartościowych,

– praw własności intelektualnej.

Participation Exemption – Malta

Participation expemtion (zwolnienie partycypacyjne) na Malcie oznacza zwolnienie z podatku wspólników w związku z wypłaconą dywidendą oraz zwolnienie z potencjalnego zysku kapitałowego związanego ze zbyciem udziałów.

W przypadku, gdy spółka maltańska posiada udziały w innej spółce, która spełnia wymogi ‘participating holding’, spółka maltańska może ubiegać się o ‘participating exemption’ z maltańskiego podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych.

Malta Participating Holding

Zagraniczni inwestorzy coraz częściej wybierają Maltę jako kraj, w którym zarejestrują spółkę, mającą zostać spółką hodlingową dla ich biznesu, w szczególności od momentu wprowadzenia na Malcie reżimu ‘participation exemption’.

Malta Participation Exemption ma zastosowanie gdy spółka maltańska posiada udziały kapitałowe (equity shares) w innej spółce, a ta spółka maltańska (holding):

 •  

posiada bezpośrednio co najmniej 5% udziałów kapitałowych (equity shares) w spółce córce. Te 5% udziałów muszą być związane z prawem do co najmniej dwóch z trzech wymienionych praw:

 1. prawem głosu;
  1. prawem do zysków dostępnych do dystrybucji;
  2. prawem do majątku likwidacyjnego; lub
 2. jest udziałowcem kapitałowym (equity shareholder) spółki córki i ma prawo zasiadania w zarządzie tej spółki lub prawo powoływania zarządu spółki córki; lub
 3. jest udziałowcem kapitałowym (equity shareholder) inwestującym w spółkę córkę co najmniej milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące euro (1.164.000 EUR) (lub ekwiwalent tej sumy w innej walucie) na nieprzerwany okres wynoszący nie mniej niż 183 dni; lub
 4. jest udziałowcem kapitałowym spółki (equity shareholder) i ma prawo opcji na udziały polegające na możliwości wezwanie i nabycia wszystkich udziałów; lub
 5. jest udziałowcem kapitałowym spółki (equity shareholder)  i ma prawo pierwszeństwa w przypadku planowanego zbycia, umorzenia lub wykupu udziałów; lub
 6. posiada te udziały na potrzeby realizacji jej biznesu, nie celem obrotu tymi udziałami.

Malta Participation Exemption – wypłata dywidendy

Participation exemption ma zastosowanie do wypłacanej dywidendy gdy spółka córka spółki będącej Malta Participating Holding spełnia co najmniej jeden z poniższych kryteriów:

 1. jest rezydentem lub jest założona w państwie, które jest częścią Unii Europejskiej; lub
 2. jest opodatkowana za granicą co najmniej 15% podatkiem; lub
 3. nie więcej niż 50% dochodów spółki córki jest uzyskiwana z dochodów pasywnych lub opłat licencyjnych; lub
 4. nie jest to inwestycja portfelowa maltańskiej spółki holdingowej oraz ta spółka córka jest opodatkowana za granicą stawką podatku, która nie wynosi mniej nić 5%.

Jednakże dodatkowe kryteria nie są wymagane w przypadku dochodu osiągniętego z transferu udziałów w spółce ‘participating holding’. Takie dochody są zwolnione bez dodatkowych warunków.

Equity Holding

Spółka uznawana jest za „equity holding” gdy z tytułu posiadanych udziałów uprawniona jest do co najmniej dwóch z trzech poniżej wymienionych praw udziałowych:

– prawo głosu;

– prawo do zysku dostępnego do dystrybucji do wspólników; oraz

– prawo do majątku spółki dostępnego do podziału w związku z zakończeniem działalności spółki.

Permanent establishment – zakład spółki maltańskiej

Zwolnienie dotyczy również dochodu przypisanego zakładowi (w tym oddziałowi) spółki maltańskiej w przypadku, gdy zakład jest usytuowany poza Maltą, a dochód jest osiągnięty w związku z transferem tego zakładu. Zwolnienie ma zastosowanie bez względu na to czy zakład należy całkowicie czy częściowo do spółki maltańskiej. 

Zysk, do którego zwolnienie ma zastosowanie jest obliczany na warunkach rynkowych – tak jakby zakład był niezależnym podmiotem funkcjonującym w podobnych warunkach.

Jakiekolwiek zyski uzyskane przez nierezydentów w związku ze zbyciem udziałów lub papierów wartościowych w spółce będącą rezydentem Malty są zwolnione z opodatkowania na Malcie, przy zastrzeżeniu, że ta spółka nie posiada bezpośrednio lub pośrednio praw w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Malty, a beneficjent rzeczywisty tego zysku nie jest rezydentem maltańskim lub spółka nie jest kontrolowana pośrednio lub bezpośrednio lub nie działa w imieniu osoby będącej rezydentem lub osobą posiadającą miejsce stałego zamieszkania na Malcie. 

Planujesz założyć spółkę na Malcie? 

Jeżeli planujesz założyć biznes na Malcie, kliknij tutaj aby skontaktować się z naszym zespołem.

Spółka na Malcie – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem spółki na Malcie? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 3 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki