Opodatkowanie u źródła odsetek wypłacanych z Polski za granicę

Wstęp

Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych został określony w art. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.)

Przepisy ustawy podatkowej (u.p.d.o.p.) mają zastosowanie do:

 • osób prawnych (w rozumieniu u.p.d.o.p.),
 • spółek kapitałowych w organizacji.

Przepisy ustawy mają również zastosowanie do między innymi:

 • spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • niektórych spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • fundacji rodzinnych w organizacji.

Przepisy dokonują rozróżniania sytuacji prawnej podmiotów:

 • które posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (tj. będących polskimi rezydentami podatkowymi) oraz
 • podmiotów, które posiadają siedzibę lub zarząd w innym państwie (tj. niebędących polskimi rezydentami podatkowymi).

Źródło dochodów w Polsce. Odsetki

Podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma prawo opodatkować podmioty niebędące jego rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Uwzględniając zatem, że dany podmiot otrzymujący odsetki nie posiada na terytorium Polski siedziby lub zarządu, będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu wyłączenie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski.

Jakie dochody są uznawane za mające źródło w Polsce?

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności:

 • dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia (art. 3 ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p.).

Przychody osiągane przez nierezydentów można uznać za osiągane na terytorium Polski, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki (art. 3 ust. 5 u.p.d.o.p.):

 • przychody te wynikają z należności, które są regulowane, w tym stawiane do dyspozycji, wypłacane lub potrącane, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;
 • przychody te wynikają z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. i nie mogą jednocześnie zostać zakwalifikowane jako przychody wynikające z tytułów określonych w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 u.p.d.o.p.

Podatek u źródła. Stawka krajowa

Stosowanie zaś do treści art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), ustala się w wysokości 20% przychodów.

Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Należy zwrócić uwagę na treść art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p., który stanowi, że przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Obowiązek poboru podatku u źródła – należności do 2 mln zł

Zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d i 2e, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e u.p.d.o.p.

Warunki zastosowania stawki z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobrania podatku

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.

Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisu, warunkiem występowania w charakterze płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wypłata należności następuje na podstawie art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p.;
 • dokonującym wypłaty należności jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca przedsiębiorcą.

Podkreślić należy, iż:

 • udokumentowanie siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji; oraz
 • dochowanie przez płatnika należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

– nie stanowią przesłanek dla powstania obowiązków płatnika, lecz warunkują możliwość zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. albo zwolnienia określonego w przepisach szczególnych lub umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nie tylko wypłata odsetek wiąże się z obowiązkami

W odniesieniu do pierwszego ze wskazanych wyżej warunków, należy uwzględnić treść art. 26 ust. 7 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem, wypłata, o której mowa w ust. 1, 1ac, 1c, 1d, 1m, 2c i 2e, oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli planujesz dokonanie wypłaty odsetek za granicę i masz wątpliwości odnośnie swoich obowiązków w tym zakresie – skontaktuj się z naszym zespołem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 2 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki