Estoński CIT 2023

Podstawę prawną opodatkowania ryczałem od dochodów spółek, tzw. estońskim CIT, stanowią przepisy ustawy o CIT.

Na skróty ukryj

Estoński CIT jest całkiem inny od ogólnych zasad opodatkowania spółek

Estoński CIT stanowi formę opodatkowania dochodu spółki, jest zasadniczo różny od ogólnych warunków opodatkowania dochodu spółek, m.in. w zakresie:

 • stawek podatkowych oraz
 • przedmiotu opodatkowania.

Ile wynosi opodatkowanie w estońskim CIT

Zasadniczą preferencją w zakresie estońskiego CIT jest stosowanie stawek podatkowych wynoszących:

 • 10% podstawy opodatkowania dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności oraz
 • 20% podstawy opodatkowania dla pozostałych podatników.

To przekłada się na realną stopę oprocentowania dochodów z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osoby fizycznej, w wysokości odpowiednio:

 • 20% podstawy opodatkowania (w przypadku małych lub rozpoczynających), zamiast 26,29% tej podstawy,
 • 25% podstawy opodatkowania (w przypadku pozostałych) zamiast 34,39% tej podstawy, jak ma to miejsce na zasadach ogólnych.

Estoński CIT warunki

Opodatkowanie w formie estońskiego CIT, choć ma preferencyjny charakter względem zasad ogólnych, nie jest dostępne dla wszystkich podmiotów podlegających obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka, która zdecyduje się na skorzystanie z estońskiego CIT, powinna spełnić łącznie następujące warunki:

 1. odpowiednia forma prawna,
 2. odpowiedni wspólnicy,
 3. właściwa struktura przychodów,
 4. odpowiednie zatrudnienie i ponoszenie kosztów wynagrodzeń,
 5. zakaz posiadania określonych praw,
 6. niesporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.

Estoński CIT – jaka forma prawna?

Dopuszczalna forma prawna: spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa albo spółka komandytowo-akcyjna;

Estoński CIT – kto może być wspólnikiem?

Udziałowcami (akcjonariuszami lub wspólnikami) spółki na estońskim CIT mogą być wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymywania świadczenia jako założyciele lub beneficjenci fundacji, trustu itd. (z wyjątkiem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej).

Estoński CIT – jakie przychody dozwolone?

Aby spółka kwalifikowała się pod estoński CIT struktura przychodów zorientowana powinna być na inne niż pasywne źródła, tj. uzyskują łącznie mniej niż 50% swoich przychodów z wierzytelności, odsetek i pożytków z pożyczek, części odsetkowej raty leasingowej, poręczeń i gwarancji, itd.

Estoński CIT – zatrudnienie, ilość pracowników

Warunki w zakresie zatrudnienia. Spółka na estońskim CIT musi spełnić warunek:

 • zatrudnianie co najmniej 3 pracowników na pełny etat w okresie 300 dni lub w 82% roku podatkowego, przy czym do pracowników tych nie można wliczać wspólników;
 • ponosi miesięczne wydatki w kwocie co najmniej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (na czerwiec 2023 r. łączna kwota wynosi 20 218,26 zł, jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym), na wypłaty wynagrodzeń na rzecz co najmniej 3 osób fizycznych, innych niż wspólnicy, zatrudnianych na podstawie innej niż umowa o pracę.

Estoński CIT – zakaz zbywania praw

Spółkę na estońskim CIT obowiązuje zakaz posiadania praw względem innych podmiotów i instytucji w szczególności: udziałów lub akcji w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Estoński CIT – sprawozdania finansowe MSR

Na estońskim CIT może być tylko ta spółka, która nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

Co zrobić, aby przejść na estoński CIT?

Opodatkowanie w formie estońskiego CIT stosowane jest na wniosek podatnika złożony w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego stosowania estońskiego CIT, względnie do końca poprzedniego roku podatkowego przy założeniu, że podatnik ten na dzień poprzedzający rozpoczęcie stosowania estońskiego CIT zamknie księgi podatkowe i sporządzi sprawozdanie finansowe. 

Czy można nie spełnić niektórych warunków i przejść na estoński CIT?

Ustawa o CIT przewiduje ułatwienia w zakresie wprowadzenia estońskiego CIT przez podatnika rozpoczynającego działalność oraz małego podatnika.

Nowy podatnik korzysta z ułatwienia, jeśli chodzi o warunek struktury przychodów przez pierwszy rok prowadzenia działalności (uznaje się go za spełniony).

Mały podatnika natomiast w pierwszym roku opodatkowania w formie estońskiego CIT musi zatrudniać na warunkach wskazanych w pkt 3 lit. a lub b powyżej, co najmniej jedną osobę fizyczną (a nie trzy)

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, małym podatnikiem jest spółka, której wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w PLN kwoty 2 mln euro. 

Estoński CIT. Kto się nie kwalifikuje?

Opodatkowania w formie estońskiego CIT nie mogą wybrać:

 • przedsiębiorstwa finansowe (m.in. banki, SKOKi, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, firmy inwestycyjne);
 • instytucje pożyczkowe, w rozumieniu przepisów o kredytach konsumenckich;
 • podatnicy, którzy osiągają dochody na ternie specjalnej strefy ekonomicznej lub otrzymali wsparcie na realizację nowej inwestycji, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji;
 • wybrani podatnicy, którzy po utworzeniu lub przekształceniu uzyskali tytułem wkładów niepieniężnych przedsiębiorstwo lub jego składniki o wartości przekraczającej równowartość 10 000 euro, względnie dokonali takich wkładów na rzecz innych podmiotów – w roku podatkowym, w którym podatnicy ci rozpoczęli działalność, dokonano ich przekształceń lub wniesiono wkłady, oraz w roku następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy.

Estoński CIT. Co podlega opodatkowaniu?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym w formie estońskiego CIT jest zysk netto przeznaczony na wypłaty udziałowcom (akcjonariuszom lub wspólnikom) w formie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy, jak również dochody spółki przeznaczane na pokrycie strat.

Ponadto opodatkowaniu podlegają również ukryte zyski, tj. świadczenia na rzecz udziałowców, inne niż dywidendy, lub wynagrodzenie za pracę, wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, zmiany wartości składników majątku (w przypadku przekształceń podmiotowych), a także dochody z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych i z tytułu zysku netto w przypadku zakończenia opodatkowania estońskim CIT. 

Podstawą opodatkowania estońskim CIT będzie więc najczęściej suma podzielonego zysku i zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w roku podatkowym, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto. 

Warto wskazać, że ustalenie obowiązku podatkowego z tytułu estońskiego CIT wymaga prowadzenia przez spółkę standardowej księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jednocześnie nie nakłada dodatkowych obowiązków w zakresie prowadzenia szczegółowych wyliczeń na potrzeby podatkowe. 

Jaka jest stawka minimalna przy zatrudnianiu osób na zlecenie, aby wejść na estoński CIT?

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, podatnik ma obowiązek ponoszenia miesięcznych wydatków na wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach stosunków cywilnoprawnych innych niż umowa o pracę, kwoty co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku, (na czerwiec 2023 r. łączna kwota wynosi 20 218,26 zł, jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Podatnik powinien również zatrudniać w ramach minimalnego budżetu co najmniej 3 osoby fizyczne. Ustawa o CIT nie przewiduje minimalnego wynagrodzenia każdej spośród zatrudnionych osób, jednak zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952), obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, wynosząca od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2023 r. – 22,80 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł. 

Przepis ustawy nie stoi więc naprzeciw temu, aby w ramach budżetu minimalnego zatrudnić więcej niż 3 osoby fizyczne i ustalić ich wynagrodzenia w sposób, który zakładałby, że każdej z tych osób przysługiwać będzie wynagrodzenie na poziomie niższym niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. 

Czy zatrudnienie studenta w wieku poniżej 26. roku życia (który jest zwolniony z opodatkowania PIT oraz nie podlega obowiązkowej składce na ubezpieczenie społeczne) zalicza się na poczet spełniania kryterium minimalnego zatrudnienia na potrzeby stosowania estońskiego CIT?

W myśl art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, podatnik CIT powinien być płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Student a estoński CIT

Sytuacja taka, że zatrudniony przez podatnika CIT na podstawie umowy cywilnoprawnej student korzysta ze zwolnienia podmiotowego PIT, nie ma wpływu na posiadanie przez zleceniodawcę statusu płatnika podatku dochodowego. W takiej sytuacji wymóg posiadania statusu płatnika składek na ubezpieczenie społeczne nie będzie wymagany, a więc student zostanie zaliczony do liczby osób zatrudnionych, o których mowa w cytowanym powyżej przepisie. 

Kiedyś student wśród zatrudnionych nie pozwalał wejść na estoński CIT

Rozwiązanie takie stanowi istotną zmianę względem dotychczasowego stanu prawnego. Przed wejście w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180), tj. przed 1 stycznia 2023 r., warunki posiadania statusu płatnika PIT oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne musiały zostać spełnione kumulatywnie, co przekładało się na niedopuszczalność rozwiązania opisanego powyżej. Na marginesie warto wskazać, że nawet w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej ustawę o CIT wprost wskazano, że „warunki określone w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ust. 3 pkt 2 ustawy CIT będą spełnione również w sytuacji, gdy podatnik zatrudnia na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) trzech studentów poniżej 26 roku życia.”.

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę trzech studentów zwolnionych z PIT i ZUS spełnia warunek zastosowania estońskiego CIT, określony w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT. Przepis ten nie wymaga, aby od umów odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne lub PIT, a jedynie, aby stosunek pracy istniał przez określony czas, tj. co najmniej przez 300 dni w roku podatkowym, a jeśli rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to przez 82% tego roku podatkowego. 

Studenci-udziałowcy nie pozwalają spełnić kryteriów estońskiego CIT

Podkreślić należy, że zarówno w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak również umowy cywilnoprawnej, osoby zatrudnione nie mogą być jednocześnie udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami spółki zatrudniającej.

Współpracownicy na b2b również się nie wliczają

Ustawa wyklucza też zatrudnienie osób na podstawie kontraktu B2B lub w innej formie, w której to sam zatrudniony jest płatnikiem PIT oraz składek ZUS.

W jakim zakresie (na potrzeby spełniania kryteriów zastosowania estońskiego CIT) konieczne jest odprowadzanie PIT i ZUS za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (innych niż umowa o pracę)?

Warunkiem zastosowania estońskiego CIT jest posiadanie przez zatrudniającego statusu płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnika składek ZUS wobec co najmniej 3 osób zatrudnionych na podstawie stosunku cywilnoprawnego innego niż stosunek pracy, przy czym osoby te nie mogą być udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tego podatnika. 

Mały podatnik a estoński CIT. Ułatwienie

Wyjątkiem od konieczności spełniania powyższego wymogu jest ułatwienie dla małego podatnika. Zgodnie z art. 28j ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, wymóg w zakresie zatrudnienia uznaje się za spełniony, jeśli mały podatnik w pierwszym roku podatkowym opodatkowania estońskim CIT:

 1. zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty we właściwym okresie albo
 2. ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz zatrudnionej na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 1 osoby fizycznej oraz w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik jest płatnikiem PIT lub składek ZUS.

Ponadto, zgodnie z art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, opisany warunek w zakresie zatrudnienia w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących (z tym, że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w tym przepisie.)

Estoński CIT – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką związaną z wejściem na estoński CIT, zapraszamy do kontaktu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]

O autorze

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki