Pięć zalet założenia zagranicznej fundacji prywatnej, które warto znać – Holandia.

W Królestwie Niderlandów można założyć fundacje zarówno prywatne jak i charytatywne.     Holenderska fundacja prywatna to wehikuł wykorzystywany do efektywnego planowania sukcesji biznesu. Prywatne fundacje w Holandii funkcjonują już od XV wieku i są uregulowane w holenderskim kodeksie cywilnym.

Co to jest Stichting?

Stichting to fundacja prywatna, podmiot prawny założony na prawie holenderskim. Cele fundacji szczegółowo określa fundator w dokumencie powołującym fundację do życia, jakim jest statut. Podmiot ten posiada osobowość prawną. Może stać się właścicielem praktycznie każdego rodzaju aktywów, w tym udziałów w spółkach, dzieł sztuki czy środków pieniężnych. Istotnym faktem jest to, iż w przeciwieństwie do spółek, fundacja nie posiada wspólników. Jedynym organem, który zgodnie z prawem musi zostać powołany obligatoryjnie jest zarząd. Istnieje możliwość powołania innych organów, takich jak protektor lub rada protektorów, niemniej jednak nie jest to obowiązkowe.

Zaleta 1 – zabezpieczenie majątku

Fundacja prywatna pozwala na odseparowanie ryzyk ciążących na fundatorze od majątku jaki zostaje przeniesiony do fundacji. Dzięki temu, że Stichting nie posiada wspólników, fundator wnosząc majątek do fundacji przestaje być jego właścicielem. Celem fundacji nie jest prowadzenie działalności, zatem wniesiony tam majątek jest bezpieczny, bowiem Stichting sam w sobie nie generuje ryzyka, a ewentualne zagrożenia fundatora, np. w związku z prowadzeniem przez niego aktywnej działalności, nie przenoszą się na majątek wniesiony do Stichting. Fundacja umożliwia zabezpieczenie majątku.

Zaleta 2 – planowanie sukcesji

Oprócz efektywnego zabezpieczenia majątku fundacja jest wykorzystywana jako wehikuł do zaplanowania sukcesji biznesu i aktywów wniesionych do Stichting. Dzięki fundacji prywatnej istnieje możliwość szczegółowo określenia osób, które mają kontrolować fundację oraz tych, które mają czerpać zyski z fundacji. Co istotne, grono tych osób nie musi być tożsame. Wyobraźmy sobie sytuację, w której fundator posiada małoletnie dzieci. Nestor wie, że jego potomkowie nie są gotowi do zarządzania biznesem, natomiast chce zapewnić im byt i umożliwić czerpanie zysków z fundacji. W takim wypadku można dzieci powołać do kręgu beneficjentów, natomiast osoby, które mają sprawować pieczę nad zarządzaniem majątku powołać do rady protektorów – zwaną często Radą Mężów Zaufania. Fundacja umożliwia bardzo elastyczne określenie reguł – kto korzysta z majątku, a kto nim zarządza.

Zaleta 3 – uprawnienia beneficjentów

Stichting jest podmiotem, który zapewnia dużą dowolność w określeniu zasad czerpania zysków przez beneficjentów. Oprócz tego, że fundator może swobodnie określić krąg beneficjentów, co przez instytucje zachowku w Polsce jest w praktyce znacznie ograniczone, może również dobrowolnie ustalić jakie benefity, kiedy i który wskazany przez niego beneficjent może uzyskać. Dla ułatwienia podajemy przykładowe rozwiązanie – fundator do kręgu beneficjentów powołuje X, Y i Z. Nestor może zadecydować, iż każda osoba otrzyma uprawnienie do otrzymywania innego świadczenia ze Stichting. Osoba „A” przykładowo otrzyma określoną część generowanego zysku fundacji, osoba „B” otrzyma środki na edukację, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i kwotę na wydatki prywatne (np. podróże), osoba „C” natomiast otrzyma konkretną kwotę z fundacji określoną w polskich złotych lub innej walucie. Fundacja pozwala elastycznie określić sposób czerpania korzyści przez beneficjentów – sukcesorów.

Zaleta 4 – kontrola nad fundacją

Fundator może zachować praktycznie pełną kontrolę nad Stichting. Założyciel może zasiąść w zarządzie fundacji i bezpośrednio ją reprezentować lub istnieje możliwość powołania dodatkowego organu kontrolnego, np. protektora, który będzie sprawował kontrolę nad czynnościami zarządu. Protektor może posiadać osobiste uprawnienia do podejmowania konkretnych decyzji, np. nabywania nieruchomości, zbywania udziałów, likwidacji fundacji, powoływania i odwoływania zarządu itp. Istnieje też możliwość uzależnienia praktycznie wszystkich decyzji zarządu od zgody protektora, co powoduje, iż fundator mimo braku bezpośredniego powiązania z wniesionym do fundacji majątkiem nadal w pełni zachowuje nad nim kontrolę. Fundator w ramach swoich uprawnień może również powołać swoich następców, którzy obejmą pieczę nad fundacją, gdy jego zabraknie lub gdy uzna, że jest na to odpowiedni czas. Fundacja daje pełną swobodę w określaniu zasad i momentu przejęcia kontroli przez sukcesorów – również za życia nestora.

Zaleta 5 – mężowie zaufania

Fundator oprócz sprawowania pośredniej kontroli nad fundacją w ramach pełnienia funkcji protektora, może również powołać do fundacji dodatkowy organ kontrolny – Radę Mężów Zaufania. Ten organ może być przydatny, gdy fundatora zabraknie, a jego docelowi sukcesorzy nie są jeszcze w pełni gotowi do przejęcia pełnej kontroli nad Stichting. Mężowie Zaufania mogą pomagać nowemu młodemu protektorowi (sukcesorowi) w pełnieniu jego roli do momentu, gdy ten nie będzie gotowy do przejęcia pełnej kontroli nad fundacją. Fundacja umożliwia zaprojektowanie bezpiecznej dla młodych sukcesorów kontroli nad majątkiem przez osoby doświadczone, które jednocześnie nie będą mieć praw do korzystania z tego majątku.

Zalety zagranicznej fundacji prywatnej – podsumowanie

Holenderska fundacja Stichting jest wehikułem, który kompleksowo zabezpieczy Ciebie i Twój majątek. Zapewni również wdrożenie zasad sukcesji takich jakie chcesz, a nie na jakie pozwala ustawodawstwo (np. polskie). Holenderska fundacja prywatna to wyjątkowo rozbudowane i elastyczne narzędzie do planowania sukcesji majątkowej.

Fundacja prywatna w Holandii – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem fundacji prywatnej w Holandii? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Mogą zainteresować Cię również następujące informacje:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 11 Średnia: 5]

O autorze

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki