Klauzula CFC w 2023 roku

Aktualizacja: 26.06.2023 r.

W polskim porządku prawnym funkcjonuje regulacja o opodatkowaniu dot. zagranicznych jednostek kontrolowanych (klauzula CFC). Regulacja ta może skutkować powstaniem konieczności zapłaty podatku w Polsce (podatek CFC) przez osoby fizyczne lub inne podmioty (np. spółki), które uczestniczą w zagranicznych podmiotach, liczonego od dochodu lub majątku zagranicznego podmiotu i to bez względu na to czy podmiot ten wypłacił jakiekolwiek środki.

Na skróty ukryj

Podcast o opodatkowaniu zagranicznych jednostek kontrolowanych (klauzula CFC)

Podatek CFC – kto powinien być zainteresowany?

W tym materiale przedstawię opodatkowanie zagranicznych jednostek kontrolowanych: tak zwany podatek CFC. Podatkiem tym powinny być zainteresowane wszystkie osoby, które uczestniczą lub planują uczestniczyć w jakiejkolwiek formie w podmiotach zagranicznych spółkach, fundacjach lub trustach.

Czy podatek CFC płaci się nawet wtedy, gdy nie uzyskało się żadnego dochodu?

Może okazać się, że z samego faktu posiadania praw w podmiocie zagranicznym musisz zapłacić podatek w Polsce, podatek dochodowy i to nawet w tym przypadku, jeżeli faktycznie nie otrzymałeś żadnych wpływów na swój rachunek.

Podatek CFC – czym jest?

Jest to podatek obliczany od dochodu zagranicznego podmiotu, w niektórych przypadkach od wartości majątku tego podmiotu, ale podatek płacony przez polskiego podatnika w Polsce.

Nie ma znaczenia, że nie otrzymujesz przychodów wypłacanych na przykład na Twój rachunek bankowy. Jeżeli posiadasz określone kategorie praw w podmiocie zagranicznym, na przykład w spółce zagranicznej może okazać się, że powinieneś zapłacić podatek w Polsce niezależnie od podatku spółki za granicą.

Podatek CFC stawka

Stawka podatku CFC wynosi 19%. Dobra wiadomość jest taka, że podatkiem tym nie muszą się martwić osoby, których zagraniczne spółki prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto zwrócić uwagę na to ograniczenie terytorialne – wyłączenie klauzuli CFC wprost odnosi się wyłącznie do rzeczywistej działalności na terenie UE albo EOG.

Jakie są przykłady zagranicznych spółek, do których odnosi się klauzula CFC?

Spółki zagraniczne, które potencjalnie może generować polskim podatnikom problem CFC to zwykle spółki, fundacje albo trusty. Jeżeli w takim podmiocie posiadasz więcej niż 50% jakichkolwiek praw, może okazać się, że masz problem.

Klauzula CFC – jak ustala się procent udziałów?

Trzeba podkreślić, że przy badaniu poziomu uczestnictwa ten poziom nie jest badany wyłącznie w kontekście praw, jakie przysługują Tobie w tym podmiocie osobiście. Bierze się pod uwagę łączny poziom uczestnictwa razem z podmiotami powiązanymi, a od niedawna również z podmiotami niepowiązanymi, jeżeli są one polskimi rezydentami podatkowymi.

Jeśli chodzi o uczestnictwo w zagraniczne podmiocie, to nie ogranicza się ono wyłącznie do posiadania udziałów czy akcji, ale obejmuje również takie przypadki, w których przysługuje podatnikowi polskiemu w podmiocie zagranicznym prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających. Przykładowo uczestnictwo w radzie nadzorczej albo w zarządzie może uruchamiać potencjalne kłopoty, jeśli chodzi o podatek CFC.

Przykładem takiego uczestnictwa jest również posiadanie prawa do uczestnictwa w zysku albo samo bycie założycielem, fundatorem, albo beneficjentem fundacji albo trustu.

Czy kontrola faktyczna uruchamia podatek CFC?

Również bardzo istotnym zagadnieniem jest posiadanie sprawowanie kontroli faktycznej nad podmiotem zagranicznym. W takim przypadku również mamy potencjalnie do czynienia z problemem opodatkowania CFC.

Co to znaczy kontrola faktyczna? Według ustawy jest to każdy przypadek, w którym polski podatnik wywiera dominujący wpływ na funkcjonowanie zagranicznej jednostki. Może się to odbywać na przykład poprzez wpływ na podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu albo może to odbywać się poprzez posiadanie możliwości kierowania lub wpływania na codzienne funkcjonowanie spółki zagranicznej.

Jeśli chodzi o kontrolę faktyczną, to mamy z nią również do czynienia wtedy, kiedy występują powiązania natury faktycznej pomiędzy podatnikiem a jednostką zagraniczną, które skutkują tym, że polski podatnik ma wpływ na funkcjonowanie podmiotu zagranicznego.

Ważna uwaga, gdy ustalamy czy dany podatnik posiada określony poziom praw w jednostce zagranicznej określony procent nie bierzemy pod uwagę jakichkolwiek podmiotów pośredniczących czy stosunków prawnych, które funkcjonują bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (które funkcjonują po to, aby utrudnić ustalenie posiadania praw w zagranicznym podmiocie lub zmniejszyć faktyczny procent posiadanych praw).

Rzeczywista działalność gospodarcza wyłącza podatek CFC

Opodatkowania CFC nie stosujemy wtedy, kiedy zagraniczna jednostka prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Rzeczywista działalność gospodarcza powinna być prowadzona w państwie. UE albo EOG. Sama jednostka zagraniczna, aby korzystać z tego wyłączenia, musi podlegać w tym państwie UE albo EOG opodatkowaniu od całości swoich dochodów, a sama działalność tej jednostki nie może być marginalna, musi być istotna.

Ważna uwaga: co liczy się przy ocenie tego, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z rzeczywistą działalność gospodarczą? Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy jednostka zagraniczna wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą. Bierze się pod uwagę, toczy jednostka, ta posiada lokal, czy posiada wykwalifikowany personel, wyposażenie, które wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. Bierze się pod uwagę również to, czy zagraniczna jednostka nie tworzy struktury, która funkcjonuje w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych. 

Typowa spółka powodująca opodatkowanie (klauzula CFC) – przykład

Przykładowo spółka na Cyprze zarejestrowana w wirtualnym biurze przy uczestnictwie dyrektorów nominowanych, którzy nie podejmują żadnych bieżących kluczowych działalności związanych z funkcjonowaniem spółki, to potencjalnie spółka typu CFC, która (w przypadku, jeżeli udziały w niej pośrednio lub bezpośrednio posiadane przez polskich podatników) może generować im konieczność zapłaty podatku CFC w Polsce.

Podatek CFC – nie chcesz płacić? Kluczowym jest brak fikcji. W przeciwnym razie zadziała klauzula CFC

Kluczowym przy uczestniczeniu w spółkach zagranicznych jest brak fikcji, brak „ściemy”. Uczestniczenie w sztucznej spółce zagranicznej zwykle oznacza konieczność opodatkowania dochodów podatkiem CFC. Czy podatek CFC należy się w każdym przypadku, gdy polski podatnik uczestniczy w opisany przeze mnie sposób w spółce zagranicznej? Odpowiedź jest negatywna. Podatek będzie należał się wtedy, kiedy spółka zagraniczna, jej dochody albo majątek kwalifikują ją do opodatkowania CFC.

Stanie się tak w jednym z pięciu przypadków.

Pierwszy z nich to przypadek, w którym będziesz uczestniczył w spółce, która jest spółką z krajów lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub krajów, które są niechętne do współpracy w sprawach podatkowych. Są to na przykład Panama, Monako, Wyspy Marshalla Andora, Hongkong. Jak widzisz są to dość egzotyczne jurysdykcje. Ostatnio dołączyła do nich Federacja Rosyjska.

Drugi z przypadków, który może generować ci obowiązek zapłaty podatku CFC, to uczestniczenie w spółce, która pochodzi z kraju, z którym Polska lub Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania albo umowy, która stanowi podstawę do uzyskania od organów tego kraju informacji podatkowej.

Trzeci przypadek dotyczy spółek:

  • w których polski podatnik posiada co najmniej połowę szeroko pojętych praw, o których wspominałem wcześniej;
  • w których podatek jest relatywnie niski, mianowicie spółek, które płacą podatek niższy co najmniej o 25% w stosunku do podatku, jaki byłby płacony w Polsce;
  • które mają określoną strukturę dochodów lub majątku. 

Są to dochody pasywne lub dochody z usług niematerialnych, stanowiące co najmniej 33% ogółu. Przykładami są dochody z dywidend, zbycia udziałów, wierzytelności, najmu, dzierżawy praw autorskich czy usługi doradcze, księgowe, prawne, usługi zarządzania.

W czwartym przypadku mamy do czynienia z tak zwanymi spółkami wydmuszkami, które ja wolę nazywać spółkami majątkowymi. Są to spółki w odniesieniu, do których weryfikuje się kryterium majątkowe. Są to spółki kumulujące znaczne majątek w postaci konkretnie praw udziałowych w spółkach lub funduszach inwestycyjnych lub w nieruchomościach albo wartościach niematerialnych i prawnych. Są to spółki, które generują relatywnie niewielki dochód w stosunku do zgromadzonych, wiele wartych aktywów.

W piątym, ostatnim przypadku mamy do czynienia ze spółkami, które generują z kolei wysokie przychody w stosunku do zgromadzonych aktywów i kosztów, ale mniej niż 75% z nich pochodzi z transakcji, które są dokonywane z podmiotami niepowiązanymi z tego samego państwa, co ta jednostka (dana spółka zagraniczna).

Kto nie musi się martwić o podatek CFC?

Podsumowując, o opodatkowanie CFC nie muszą się martwić ci polscy rezydenci podatkowi, którzy planują uczestniczenie w zagranicznym podmiocie, który będzie prowadził rzeczywistą działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej albo EOG.

Jak weryfikować, czy należy płacić podatek CFC?

W pozostałych przypadkach weryfikacji powinno podlegać, jaki będzie poziom opodatkowania zagranicznego podmiotu i czy będzie on niższy niż poziom Polski. Następnie weryfikacji powinno podlegać. W jakim procencie partycypuje w spółce zagranicznej.

W sytuacji, w której spółka nie będzie prowadzić działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej albo EOG, a będzie ją prowadzić w kraju, w którym efektywne opodatkowanie jest niższe o więcej niż 25% niż miałoby to miejsce w Polsce, powinieneś dokonać szczegółowej weryfikacji obowiązków w zakresie opodatkowania CFC.

Zapraszam do obserwowania nas w waszych aplikacjach podcastowych, na Youtube, Facebooku, LinkedIn.

Podatek od spółek i pozostałych zagranicznych jednostek kontrolowanych. Kto powinien zwrócić uwagę na regulacje takie jak klauzula CFC?

Na przepisy CFC powinny zwrócić uwagę przede wszystkich osoby i podmioty, które w jakiejkolwiek formie (pośrednio lub bezpośrednio) uczestniczą w zagranicznych podmiotach, jednostkach, spółkach, fundacjach, trustach, funduszach.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę analizując przepisy o podatku dot. zagranicznych jednostek kontrolowanych (klauzula CFC)?

Pod uwagę brać należy nie tylko poziom uczestnictwa łącznie z podmiotami powiązanymi, ale również z innymi polskimi rezydentami podatkowymi, nawet jeśli są niepowiązane.

Ustalenie poziomu uczestnictwa w spółce zagranicznej

Dla ustalenia czy mamy do czynienia z opodatkowaniem CFC w przypadku polskiego podatnika kluczowe jest ustalenie rodzaju i poziomu uczestnictwa w jednostce zagranicznej. Dla przypomnienia, przykładowo posiadanie ponad 50% udziałów w zagranicznej spółce może potencjalnie powodować, iż mamy do czynienia z opodatkowaniem CFC. Po zmianach dokonanych w 2022 roku przy obliczaniu poziomu zaangażowana należy brać pod uwagę nie tylko relacje podatnika (pośrednie lub bezpośrednie) samodzielne lub wspólnie z podmiotami powiązanymi (jak dotychczas), ale również łączne z innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, choćby były to podmioty niepowiązane.

Sprawdzenie rodzajów (źródeł) przychodu spółki zagranicznej

Kolejną istotną zmianą z 2022 roku jest wprowadzenie nowych źródeł dochodów zagranicznej jednostki, które składają się na jej przychód powodujący zakwalifikowanie tej jednostki jako zagranicznej jednostki kontrolowanej (patrz art. 30f ust. 3 pkt 3 poniżej). Innymi słowy – więcej kategorii dochodów będzie kwalifikować się do opodatkowania CFC.

Sprawdzenie nawet tych spółek zagranicznych, które nie generują dochodu

Kolejna zmiana polega na poszerzeniu definicji zagranicznej jednostki kontrolowanej w sposób, który może spowodować, iż jednostki zagraniczne o pasywnym charakterze, które nie generują wystarczająco wysokiego dochodu w stosunku do posiadanych aktywów (np. spółki holdingowe lub fundacje prywatne) będą podlegać opodatkowaniu od wartości swoich aktywów (patrz art. 30f ust. 3 pkt 4 poniżej). Przedmiotem opodatkowania mają być określone aktywa tej jednostki zagranicznej, a właściwą stawką – 8%. Szczegóły poniżej.

Sprawdzenie spółek zagranicznych, które generują bardzo duży dochód poza swoim krajem

W końcu wskazać należy na poszerzenie definicji w sposób, który może spowodować, iż jednostki zagraniczne o relatywnie wysokim dochodzie w stosunku do posiadanych aktywów i kosztów, które realizują znaczną część transakcji z podmiotami powiązanymi lub podmiotami spoza państwa tej jednostki, będą generować powstanie obowiązku podatkowego dla polskiego podatnika (patrz art. 30f ust. 3 pkt 5 poniżej).

Nowa, szersza definicja zagranicznej jednostki. Klauzula CFC 2023.

Zmianie ma ulec definicja zagranicznej jednostki, o której mowa w przepisach o podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC).

Po proponowanych zmianach za zagraniczną jednostkę uważać się będzie:

  • osobę prawną,
  • spółkę kapitałową w organizacji,
  • jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
  • spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym,
  • podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,
  • wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej

– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (patrz kolejny akapit), posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną.

Kto jest „innym podatnikiem z RP” (definicja), o którym mowa w regulacji klauzula CFC, którego trzeba brać pod uwagę przy obliczaniu procentowego uczestnictwa w spółce zagranicznej?

Przez innych podatników mających miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozumie się podatników posiadających bezpośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku.

Zatem nie każdy polski rezydent podatkowy będący udziałowcem spółki zagranicznej będzie brany pod uwagę przy ustalaniu czy w spółce tej ponad 50% polskich rezydentów podatkowych posiada udziały, a tym samym czy dochodzi do opodatkowania CFC.

Nowa, szersza definicja zagranicznej jednostki kontrolowanej. Klauzula CFC.

Zmianie ma ulec również definicja zagranicznej jednostki kontrolowanej. Zgodnie z nową definicją zagraniczną jednostką kontrolowaną jest:

Jednostka generująca podatek CFC – typ pierwszy (raj podatkowy).

1) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 2 lub w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

albo


Jednostka generująca podatek CFC – typ drugi (kraj bez umowy).

2) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
b) Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej
– stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych,

albo


Jednostka generująca podatek CFC – typ trzeci (kraj z niskim podatkiem).

3) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:

a) w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organachkontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,

b) co najmniej 33% przychodów tej jednostki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi:
– z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
– ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze,
– z wierzytelności,
– z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz świadczeń o podobnym charakterze,
– z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
– z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
– z części odsetkowej raty leasingowej,
– z poręczeń i gwarancji,
– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej uwzględnionych w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
– ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
– z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,

c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny z zastosowaniem stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyby jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu,

albo


Jednostka generująca podatek CFC – typ czwarty (spółka wydmuszka, spółka majątkowa).

4) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki [do tego punktu mogą potencjalnie zakwalifikować się np.: fundacje zagraniczne lub zagraniczne spólki holdingowe, zagraniczne spółki nieruchomościowe lub zagraniczne spółki posiadające własność intelektualną]

a) w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,

b) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny przy zastosowaniu stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyby jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu,

c) przychody tej jednostki, o których mowa w pkt 3 lit. b, są niższe niż 30% sumy wartości posiadanych:
– udziałów (akcji) w innej spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej, należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), praw o podobnym charakterze do tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa,
– nieruchomości lub ruchomości będących własnością albo współwłasnością podatnika lub używanych przez niego na podstawie umowy leasingu,
– wartości niematerialnych i prawnych,
– należności z tytułów, o których mowa w pkt 3 lit. b, wobec podmiotów powiązanych,

d) aktywa, o których mowa w lit. c, stanowią co najmniej 50% wartości aktywów takiej jednostki, przy czym przy ustalaniu tej proporcji w wartości aktywów, o których mowa w lit. c, nie uwzględnia się udziałów (akcji) w innej spółce:
– niemającej siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
– nieposiadającej, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów (akcji) w spółce mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

albo


Jednostka generująca podatek CFC – typ piąty (spółka dochodowa).

5) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki [do tego punktu mogą potencjalnie zakwalifikować się np.: zagraniczne międzynarodowe spółki handlowe]
a) w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organachkontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną jednostką,
b) dochód jednostki przekracza dochód obliczony według wzoru: (b + c + d) x 20%
w którym poszczególne litery oznaczają:
b – wartość bilansową aktywów jednostki,
c – roczne koszty zatrudnienia jednostki,
d – zakumulowaną (zsumowaną) dotychczasową wartość odpisów
amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
c) mniej niż 75% przychodów tej jednostki pochodzi z transakcji dokonywanych z podmiotami niepowiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd, rejestrację lub położenie w tym samym państwie co ta jednostka,
d) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny z zastosowaniem stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyby jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.


Nie każdy polski rezydent liczy się do ustalania progu procentowego kontroli w spółce zagranicznej.

Ważną uwagą dla ustalających poziom kontroli w zagranicznych jednostkach jest regulacja art. 30f ust. 3d, zgodnie z którą przez innych podatników mających miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się podatników posiadających bezpośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku. 

Podatek CFC od zagranicznych jednostek z „grupy czwartej” (np. spółki holdingowe lub fundacje) – podatek CFC od majątku?

Zgodnie z art. 30f ust. 7a. w przypadku, o którym mowa w art. 30 f ust. 3 pkt 4 [patrz: „grupa czwarta” opisana powyżej], dochodem jednostki jest 8% wartości aktywów tej jednostki, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 4 lit. c. Wartość aktywów dla celów obliczenia podatku określa się na podstawie ich wartości bilansowej ustalonej na podstawie przepisów o rachunkowości na koniec roku, za który ma być zapłacony podatek.

Opodatkowania z tej podstawy (opodatkowanie CFC od majątku) nie stosuje się, jeżeli w podstawie opodatkowania, o której mowa w ust. 1, został uwzględniony dochód tej zagranicznej jednostki, o którym mowa w ust. 5 lub 5a, w związku ze spełnieniem warunków określonych w ust. 3 pkt 1–3 albo 5.

Klauzula CFC nie grozi w przypadku rzeczywistej działalności na terenie UE lub EOG

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ust. 18 art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów ust. 1 (a zatem opodatkowania dot. zagranicznych jednostek kontrolowanych), 15a i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Zapraszamy również do zapoznania się z wpisem na temat tzw. „efektywnego zarządu” podmiotami zagranicznymi z terytorium Polski oraz możliwymi skutkami w zakresie prawa podatkowego – kliknij tutaj.

Podatek CFC – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub podatkowego – skontaktuj się z nami.

Zapoznaj się z pełną treścią przepisów o CFC tutaj.

Utworzono: 30.07.2021 r.

Aktualizacja: 26.06.2023 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 9 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki