Fundacja w Holandii – informacje o tworzeniu i funkcjonowaniu

Fundacja w Holandii – informacje ogólne

Fundacja (Stichting) to podmiot prawa, którego celem nie jest osiąganie zysków. Środki zgromadzone przez fundację pochodzą zwykle z darowizn, pożyczek i spadków. W zależności od sposobu ukształtowania fundacji jej celem może być realizacja prywatnego celu fundatora określonego w statucie (fundacja prywatna), administrowanie powierzonym majątkiem na rzecz powierzających (fundacja typu STAK) lub wspieranie określonego celu społecznego lub non-profit (fundacja charytatywna). Fundacja co do zasady nie prowadzi działalności gospodarczej, niemniej jednak nie jest to wykluczone. Ma jednak kluczowe znaczenie na gruncie podatkowym.

Fundacja jest wyposażona w organy (co najmniej Zarząd), ale nie ma wspólników, akcjonariuszy czy udziałowców. Można zatem stwierdzić, że fundacja nie ma właściciela. W ramach fundacji można ustanowić radę nadzorczą lub jej odpowiednik w postaci protektora. Ustanowienie rady nadzorczej lub instytucji protektora odbywa się w obrębie statutu fundacji. Rada nadzorcza (lub protektor) zajmuje się nadzorowaniem zarządu fundacji.

Fundacja holenderska jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Zgodnie z paragrafem 2:285 holenderskiego kodeksu cywilnego Stichting to osoba prawna utworzona na mocy aktu prawnego, która nie ma członków i która zamierza zrealizować cel, o którym mowa w jej statucie, przy użyciu kapitału (majątku), który został wniesiony do realizacji tego celu.

Holenderskie prawo nie przewidziało wymogu minimalnego kapitału fundacji. Podział zysków między założycieli fundacji lub członków jej organów (charakterystyczny dla spółek) jest niedopuszczalny. Nie wyłącza to jednak możliwości wykorzystania fundacji prywatnej do planowania zabezpieczenia i sukcesji prywatnego majątku.

Utworzenie fundacji prywatnej w Holandii

Do utworzenia fundacji w Holandii koniecznym jest stawienie się u lokalnego notariusza, który sporządza akt notarialny obejmujący statut fundacji. Holenderską fudnację można założyć samodzielnie (jeden fundator) lub razem z innymi osobami fizycznymi lub prawnymi (wielość fundatorów).

Fundacja prywatna może być ustanowiona pośmiertnie w testamencie.

Statut fundacji obejmuje:

  • imię i nazwisko, w tym słowo „Stichting”,
  • cel fundacji,
  • regulacje związane z powoływaniem i odwoływaniem członków organów fundacji,
  • siedzibę,
  • regulacje związane z prowadzeniem spraw, reprezentacją,
  • regulacje związane z rozwiązaniem fundacji i jej likwidacją.

Statuty winny zawierać również regulacje dotyczące sposobu i zasad funkcjonowania fundacji (wewnętrznego i zewnętrznego).

Rejestracja fundacji odbywa się w rejestrze handlowym Holenderskiej Izby Handlowej (Kamer van Koophandel, KVK).

Fundacja w Holandii – odpowiedzialność

Stichting jest osobą prawną, co oznacza, że ​​co do zasady członkowie organów nie są odpowiedzialni za zobowiązania tego podmiotu. Ograniczenie tej odpowiedzialności nie ma jednak miejsca w przypadku niegospodarności, zaniedbania lub w przypadku zobowiązań powstałych przed wpisem do holenderskiego rejestru handlowego.

Wszelkie zmiany dotyczące fundacji, w szczególności zmiany dotyczące składu Zarządu, winny być zgłoszone do KvK niezwłocznie, nie później niż w terminie ośmiu dni. Tylko w ten sposób można ochronić się przed odpowiedzialnością na wypadek powstania zobowiązań fundacji po zmianie zarządu.

Fundacja holenderska – Zarząd, reprezentacja

Zarząd fundacji jest organem odpowiedzialnym za prowadzenie jej spraw i reprezentację. W zależności od brzmienia statutu holenderskiej fundacji członkowie zarządu mogą samodzielnie lub wspólnie zawierać umowy oraz dokonywać innych czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu fundacji.

Zarząd fundacji może ustanawiać pełnomocników. Ustanowiony pełnomocnik jest upoważniony do działania w imieniu fundacji. Ustanowienie takiego pełnomocnika może być odnotowane w holenderskim rejestrze handlowym (KvK).

Nie istnieją ustawowe wymogi lub ograniczenia prawne dotyczące powoływania, odwoływania, składu i narodowości zarządu. Z tego powodu kształtowanie ładu korporacyjnego i obsada poszczególnych organów fundacji charakteryzuje się wielką elastycznością.

Fundacja typu STAK (Stichting Administratiekantoor)

Celem uniknięcia rozdrobnienia udziałów w dużej firmie rodzinnej lub ryzyka przejęcia części udziałów np. przez podmioty konkurencyjne, co może działać na niekorzyść firmy rodzinnej i pozostałych jej udziałowców, można rozważyć wykorzystanie fundacji holenderskiej typu Stichting Administratiekantoor. W wolnym tłumaczeniu fundacja ta służy do oddzielenia własności prawnej od ekonomicznej. Podczas gdy własność ekonomiczna aktywów wniesionych do fundacji pozostaje po stronie wnoszących członków rodziny, własność w sensie prawnym (a tym samym możliwość podejmowania decyzji i kwestie organizacyjne) leżą po stronie fundacji, której reprezentacja jest uregulowana zgodnie z życzeniem fundatora. Instrument fundacji typu STAK pozwala utrzymać zarządzanie majątkiem zgromadzonym w fundacji przez ograniczone grono osób, podczas gdy własność ekonomiczna tego zarządzanego majątku przysługuje większemu gronu osób. W fundacji typu STAK podmiot wnoszący majątek otrzymuje certyfikaty depozytowe, odpowiadające wniesionym aktywom.

Certyfikaty depozytowe mogą zostać przekazane np. członkom rodziny, a posiadacz tych certyfikatów depozytowych jest uprawniony do dochodów przypisanych do składnika majątkowego, który reprezentują certyfikaty depozytowe, np. dywidend lub odsetek. W takim wypadku fundacja jest prawnym właścicielem aktywa (akcji, udziałów lub wierzytelności), jej celem jest posiadanie i zarządzanie wniesionymi aktywami (akcjami, udziałami, wierzytelnościami) na rzecz posiadaczy certyfikatów depozytowych. W zakresie składników majątkowych posiadanych przez STAK w zamian za wydanie certyfikatów depozytowych fundacja ta traktowana jest efektywnie jako transparentna podatkowo.

Fundacja holenderska jako narzędzie zabezpieczania spółek

Fundacje typu STAK wykorzystywane są celem ochrony korporacyjnej nie tylko w firmach rodzinnych, ale także w dużych spółkach, w których występuje liczne grono akcjonariuszy lub udziałowców, a także w spółkach publicznych, notowanych na giełdzie. W tym ostatnim przypadku fundacja typu STAK występuje jako instrument ochrony przedwrogim przejęciem, albowiem przejęcie nadmiernego pakietu akcji skupionego na rzecz wielu akcjonariuszy w jednym podmiocie jest znacznie utrudnione, a podmiot zainteresowany wrogim przejęciem będzie mniej chętny do nabywania certyfikatów depozytowych w fundacji (zamiast bezpośrednio w spółce).

Fundacje są wykorzystywane przez właścicieli firm rodzinnych, ale również przez inne podmioty jako instrument kontrolowania aktywów bez posiadania prawa własności lub narzędzie konsolidacji aktywów.

Fundacja w Holandii jako narzędzie planowania sukcesji

Fundacja prywatna jest wykorzystywana do planowania sukcesji. Jest wyjątkowo przydatnym narzędziem prawnym wykorzystywanym w procesach tworzenia struktur korporacyjnych. Pozwala w sposób bardzo elastyczny i spójny z potrzebami natury biznesowej oznaczyć grono osób uprawnionych do korzystania z owoców majątku zgromadzonego w fundacji. Jednocześnie daje możliwość do niezależnego oznaczenia grona odpowiedzialnego za zarządzanie tym majątkiem lub nadzór nad tym zarządzaniem, a także określić zasady sprawowania kontroli. Holenderska fundacja prywatna to wyjątkowo rozbudowane i elastyczne narzędzie do planowania sukcesji majątkowej pośród bliskich. Fundacja w Holandii to nie tylko holenderskie fundacje prywatne lub holenderskie fundacje rodzinne. Istnieje możliwość takiego kształtowania statutu fundacji, aby stała się ona podmiotem o celu charytatywnym.

Koszty utworzenia fundacji holenderskiej

Aby utworzyć fundację holenderską należy w pierwszej kolejności zaplanować przygotowanie i zawarcie aktu notarialnego obejmującego statut, którego koszt waha się w zależności od stopnia skomplikowania statutu oraz innych okoliczności takich jak sposób wniesienia majątku do fundacji i inne.

Następnie należy opłacić zgłoszenie fundacji do rejestru handlowego KvK. Prowadzenie dokumentacji fundacji, w tym sprawozdań, dokumentacji związanej z nabywaniem i dystrybuowaniem majątku, emisją certyfikatów depozytowych (w przypadku fundacji typu STAK) również wiąże się z kosztami.

Opodatkowanie fundacji w Holandii

Fundacja co do zasady nie powinna prowadzić działalności gospodarczej. Tak długo jak fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej to nie płaci holenderskiego podatku dochodowego.

Jeśli jednak fundacja prowadzi aktywność biznesową to zapłaci podatek od osób prawnych (vennootschapsbelasting) na takich zasadach jak zwykła spółka kapitałowa prowadząca przedsiębiorstwo. W rozumieniu przepisów holenderskich „przedsiębiorstwo” to każda organizacja wykorzystująca kapitał i siłę roboczą w celu osiągnięcia zysku poprzez działalność handlową i transakcje gospodarcze. To, czy fundacja musi zapłacić i naliczyć podatek VAT, zależy od jej konkretnego przypadku.

Fundacja w Holandii a skutki podatkowe w Polsce

Wniesienie składników majątkowych przez polskich rezydentów podatkowych do fundacji holenderskiej co do zasady nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Jeżeli wniesienie składników majątku odbywa się we właściwy sposób nie jest koniecznym również zapłata podatku PCC.

Otrzymywanie wypłat z fundacji holenderskiej w zależności od formy tej wypłaty jest opodatkowane jak darowizna lub opodatkowane na ogólnych zasadach (podatek dochodowy) jako ogólne przysporzenie.

Są jednak przypadki, w których określone przesunięcie majątku poza fundację nie wiąże się ani z podatkiem dochodowym, ani z podatkiem od darowizny.

Planując założenie fundacji prywatnej oraz umieszczenie w niej praw udziałowych innych spółek warto również zainteresować się takimi zagadnieniami jak podatek od dochodów CFC.

Status ANBI (algemeen nut beogende instelling) fundacji w Holandii

Fundacja może uzyskać status „organizacji pożytku publicznego” (PBO), holenderski status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) lub Sociale Belang Behartende Instelling (SBBI). Z tymi statusami wiążą się określone ulgi podatkowe. Możesz wystąpić o status ANBI lub SBBI od holenderskiej administracji podatkowej i celnej.

Fundacje i stowarzyszenia, które kwalifikują się jako „instytucja pożytku publicznego” („algemeen nut beogende instelling” lub „ANBI”) mogą ubiegać się o tak zwany status ANBI.

Pożytek publiczny jest szeroko rozumiany i obejmuje między innymi wspieranie kultury, edukacji, nauki, badań, dobrostanu zwierząt, religii i opieki zdrowotnej. Nie dotyczy żadnych korzyści osobistych lub korporacyjnych. W holenderskich organach podatkowych zarejestrowanych jest ponad 60.000 ANBI. Ich cele obejmują zarówno bardziej tradycyjne działania charytatywne, jak i nowoczesne wspieranie pożytku publicznego poprzez działania non-profit związane z technologią i badaniami zdrowotnymi.

ANBI są zazwyczaj rezydentami podatkowymi Holandii, w szczególności takimi jak fundacja. Jednak organizacje będące rezydentami UE i innych wyznaczonych krajów również mogą ubiegać się o uzyskanie statusu ANBI tak jakby były rezydentami Holandii.

Jednym z kluczowych wymogów do uzyskania statusu ANBI jest aby cele i działania podmiotu były w co najmniej 90% ukierunkowane i realizowane na rzecz pożytku publicznego (w ujęciu statutowym, ale i faktycznie). ANBI nie może być powołane wyłącznie w celu generowania zysku i nie wolno mu akumulować zbyt dużej wielkości kapitału, co oznacza, że ​​kapitał własny ANBI nie powinien nadmiernie przekraczać kwoty kapitału niezbędnego ANBI do kontynuowania działalności statutowej. Ponadto kapitał ANBI nie może być przeznaczony do podziału między członków zarządu lub innych reprezentantów tak jakby efektywnie był ich własnym kapitałem. W praktyce oznacza to, że żadna osoba ani podmiot nie może mieć kontrolnego głosu ani udziałów w ANBI. Działalność komercyjna może być dozwolona ​jeżeli nie jest nadrzędna aktywnością ANBI i ma charakter jedynie pomocniczy, a także pod warunkiem, że dochody z takiej działalności komercyjnej są w pełni wykorzystywane na cele pożytku publicznego.

Kwalifikacja jako ANBI wiąże się z wieloma korzyściami podatkowymi. W przypadku holenderskiego podatku od darowizn (stawki podatkowe wahają się od 30% do 40%), zakwalifikowanie się jako ANBI zapewnia, że ​​organizacja jest w pełni zwolniona z holenderskiego podatku od darowizn lub otrzymanych spadków (pod warunkiem, że takie fundusze są wykorzystywane na działalność pożytku publicznego). Świadczenia przyznawane przez ANBI również są zwolnione z holenderskiego podatku od darowizn. Ta cecha sprawia, że ​​holenderska fundacja o statusie ANBI doskonale nadaje się do prowadzenia międzynarodowych działań non-profit i charytatywnych.

Dla celów holenderskiego podatku dochodowego od osób prawnych ANBI podlegają opodatkowaniu tylko w zakresie, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeżeli jednak ANBI podlegać będzie holenderskiemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania w ciągu roku, o ile ich roczny wynik będzie niższy niż 15 000 euro (lub 75 000 euro za rok bieżący i cztery poprzednie lata). ANBI objęte zwolnieniem z opodatkowania mogą zwykle korzystać ze zwrotu zagranicznego podatku u źródła (np. od otrzymanych dywidend, zgodnie z prawodawstwem UE lub na podstawie jednej z wielu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Holandia).

Fundacja lub stowarzyszenie spełniające opisane wyżej wymagania może ubiegać się o status ANBI. Odbywa się to poprzez złożenie wniosku do holenderskich organów podatkowych. Status ANBI powinien zostać formalnie potwierdzony zawiadomieniem od organów podatkowych. Istniejącej fundacji lub stowarzyszeniu, które zarejestruje się w ciągu roku, można przyznać świadczenia w ramach systemu ANBI z mocą wsteczną do 1 stycznia tego roku.

Fundacja w Holandii – sprawozdania finansowe

Fundacja co do zasady nie jest zobowiązana do składania swoich sprawozdań finansowych.

Fundacje, które osiągają obroty przekraczające 6 milionów euro rocznie w ciągu dwóch kolejnych lat, muszą składać swoje roczne sprawozdania finansowe w Niderlandzkiej Izbie Handlowej KvK.

Likwidacja fundacji holenderskiej

Aby zakończyć byt prawny fundacji holenderskiej należy w pierwszej kolejności podjąć uchwałę jej rozwiązaniu, zgodnie z zapisami statutu. Fundacja przestanie istnieć, gdy wszystkie jej długi zostaną uregulowane. Szczegółowe zasady i tryb rozwiązania fundacji najczęściej określa jej statut.

Beneficjent rzeczywisty fundacji prywatnej w Holandii

Od 27 września 2020 r. Fundacje zarejestrowane w holenderskim rejestrze handlowym będą musiały ujawnić swoichswoich „ostatecznych właścicieli rzeczywistych” (UBO) do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Obowiązek ten wynika z przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, WWFT). Osoby, które posiadają więcej niż 25% udziałów w spółce, więcej niż 25% praw głosu i / lub mają ostateczny głos w sprawach firmy, są uważane za UBO. Wpis do rejestru UBO następuje za pośrednictwem strony internetowej Niderlandzkiej Izby Handlowej KvK. Firmy, które były już zarejestrowane w rejestrze handlowym, mają półtora roku na zarejestrowanie swoich UBO.

Fundacja prywatna w Holandii – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem fundacji prywatnej w Holandii? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Zarejestruj fundację prywatną w Holandii

Jesteś zainteresowany utworzeniem fundacji prywatnej w Holandii? Skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 18 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki