Fundacja na Malcie – informacje o założeniu i funkcjonowaniu

Fundacje Malta – informacje ogólne

Fundacja maltańska to podmiot powoływany do życia przez fundatora, w ramach której majątek przeznacza się:

 • do spełnienia określonego celu,
 • na korzyść określonej osoby (beneficjenta) lub kategorii osób (grupa beneficjentów).

Administrację majątkiem fundacji powierza się wyznaczonej osobie lub osobom.

Majątek fundacji maltańskiej

Majątek fundacji z Malty, a mianowicie aktywa i pasywa, jest odrębny od majątku jej założyciela (fundatora), administratorów lub beneficjentów.

Aktywa fundacji maltańskiej mogą pochodzić z jakiejkolwiek legalnej działalności, mogą stanowić istniejące lub mające powstać aktywa dowolnego rodzaju.

Zakładanie fundacji na Malcie

Fundacje na Malcie mogą być zakładane w jednej lub dwóch formach prawnych na rzecz beneficjentów (tzw. „fundacje na rzecz beneficjentów”) lub dla realizacji określonego celu bez beneficjentów (tzw. „fundacje celowe”).

Fundacja maltańska powstaje na podstawie aktu notarialnego lub testamentu.

Fundacja prawa maltańskiego może zostać utworzona wyłącznie na mocy aktu inter vivos lub testamentu.

Akt założycielski zawiera, pod rygorem nieważności, zapis pieniężny lub majątkowy o wartości co najmniej 1.164,69 EUR, z wyjątkiem fundacji pożytku publicznego (w takim przypadku wkład będzie wynosił co najmniej 232,94 EUR).

Akt założycielski Fundacji (Malta) powinien zawierać m.in. co następuje:

 • nazwę fundacji, która zawiera słowo „fundacja”;
 • adres siedziby na Malcie;
 • cel fundacji oraz wskazanie czy fundacja jest fundacją pożytku publicznego lub fundacja jest fundacją interesu prywatnego,
 • (wskazanie kategorii fundacji w statucie);
 • składniki majątku fundacji;
 • skład zarządu;
 • sposób, w jaki administratorzy są powoływani i odwoływani ze stanowiska (jeżeli czas powołania zarządców nie jest określony w akcie założycielskim, zarządców uważa się za powołanych na czas nieokreślony do czasu ich przejścia na emeryturę lub odwołania);
 • czas, na jaki została ustanowiona, jeżeli taki istnieje (a jeżeli nie został określony, zakłada się, że został ustanowiony na czas nieokreślony);
 • w przypadku fundacji, której administratorzy nie są rezydentami Malty, nazwisko i adres osoby zwykle zamieszkałej na Malcie, która została wyznaczona do działania jako lokalny przedstawiciel fundacji na Malcie;
 • oznaczenie beneficjentów albo – w przypadku braku takiego wskazania – oświadczenie, że fundacja została utworzona na rzecz beneficjentów (beneficjenci ci mogą być wskazani w dokumencie pisemnym, który nie musi stanowić części aktu notarialnego, zwanym „oświadczeniem beneficjenta”, podpisanym przez założyciela i skierowanym do zarządców, który powinien być podpisany w obecności notariusza.

Statut podpisują fundatorzy. Czas trwania fundacji maltańskiej może być oznaczony na okres nie dłuższy niż sto dwadzieścia pięć lat, z wyjątkiem fundacji pożytku publicznego, które mogą mieć nieograniczony czas trwania. Jeżeli w akcie fundacji nie określono żadnego terminu, fundację uważa się za ważną przez sto dwadzieścia pięć lat od jej założenia.

Cel fundacji maltańskiej. Statut fundacji

Fundacja na Malcie może być utworzona dla osiągnięcia celu zgodnego z prawem, w tym celu społecznego lub pożytku publicznego, bez wskazywania beneficjentów. Założyciel może w każdym czasie zmienić lub uzupełnić statut fundacji, w drodze zmiany statutu dokonanej zgodnie z jego postanowieniami.

Statut może wyraźnie przewidywać uprawnienie organu lub osoby do zmiany statutu w sposób i na określonych w statucie warunkach. Po śmierci fundatora, o ile statut nie przewiduje sposobu dokonywania zmian, sąd może zezwolić na taką zmianę lub uzupełnienie aktu fundacji maltańskiej, w tym jej celu, na wniosek:

 • każdego administratora;
 • rady nadzorczej;
 • każdej zainteresowanej strony, lub
 • w przypadku fundacji pożytku publicznego – Prokuratora Generalnego.

Statut fundacji może wskazywać sposób, w jaki pieniądze lub majątek fundacji mogą być wykorzystane na realizację celu, dla którego fundacja jest ustanowiona, a w przypadku braku takiego wskazania administratorzy mogą zarządzać i dysponować majątkiem według swojego uznania.

Beneficjenci fundacji na Malcie

W dokumentach fundacji maltańskiej muszą zostać określone:

 • klasy osób uprawnionych do korzystania z majątku fundacji; lub
 • osoba lub osoby uprawnione do świadczenia z fundacji.

Osoby, które nie zostały jeszcze poczęte w momencie tworzenia fundacji na Malcie, mogą być wymienione jako beneficjenci lub należeć do klasy beneficjentów, ale ich prawa powstają dopiero po urodzeniu się.

Beneficjentem może być również założyciel fundacji maltańskiej.

Z zastrzeżeniem postanowień aktu założycielskiego, które mogą wyłączać lub ograniczać takie uprawnienia, jeżeli fundator żyje i może działać, może dowolnie zmienić akt założycielski, w tym dokonać zamiany, dodania lub usunięcia beneficjentów.

Beneficjent może zostać wyznaczony:

 • z zastrzeżeniem warunku,
 • na określony czas,
 • do określonej wartości świadczenia.

Statut fundacji na Malcie może przewidywać, że uprawnienia beneficjenta:

 • podlegają wypowiedzeniu lub
 • podlegają ograniczeniom dotyczącym zbycia lub obciążenia lub
 • podlegają zmniejszeniu lub wygaśnięciu w przypadku ogłoszenia upadłości lub niewypłacalności beneficjenta lub jego majątku podlegającego zajęciu na korzyść jego wierzycieli lub
 • nie podlegają zajęciu wypowiedzeniu bez uprzedniej zgody sądu.

W przypadku przyznania zarządcy uprawnienia do wskazywania beneficjenta według własnego uznania, uprawnienie to jest ważne pod warunkiem, że w akcie założycielskim (statucie) lub w oświadczeniu o beneficjentach zostanie wskazane do jakiej grupy należy beneficjent. W przypadku braku takiego wskazania uprawnienie jest nieważne.

Osoba, która może zostać wyznaczona na beneficjenta w ramach uprawnienia lub uznania przyznanego administratorowi, nie ma żadnych praw w stosunku do fundacji lub w stosunku do administratora i nie będzie uważana za beneficjenta, dopóki nie zostanie wyznaczona jako beneficjent przez administratora.

Beneficjent może zrzec się całego swojego interesu na piśmie i takie zrzeczenie się jest nieodwołalne.

Z zastrzeżeniem postanowień statutu fundacji, beneficjent może w formie pisemnego dokumentu sprzedać, obciążyć, przenieść lub w inny sposób rozporządzić swoimi udziałami.

Administratorzy fundacji na Malcie

Osoby wyznaczone na zarządców fundacji mogą być osobami prawnymi pod warunkiem, że mają co najmniej trzech dyrektorów. Gdy fundacja maltańska jest fundacją pożytku publicznego, posiada co najmniej trzech administratorów lub co najmniej jedną osobę prawną pełniącą funkcję administratora.

Jeżeli osoba wyznaczona na administratora w akcie lub statucie nie chce lub nie jest w stanie przyjąć takiej odpowiedzialności, w ciągu piętnastu dni powiadamia na piśmie o swoich zamiarach sekretarza, założyciela lub jego spadkobierców oraz osoby wskazane jako następcy. 

Jeżeli statut fundacji maltańskiej nie stanowi inaczej, administratorzy mogą być wynagradzani z dochodu lub kapitału fundacji. 

Administrator może złożyć rezygnację ze stanowiska za pisemnym wypowiedzeniem skierowanym do współadministratorów, a w przypadku braku innego administratora, do założyciela lub do beneficjentów lub, jeżeli jest to niewykonalne, do co najmniej jednego beneficjenta, a w przypadku braku żadnego, do kogo można złożyć wypowiedzenie należycie wyznaczonemu następcy zarządcy, a rezygnacja staje się skuteczna z chwilą doręczenia ww. wypowiedzenia.

Nadzór nad Zarządem fundacji maltańskiej. Założyciel fundacji na Malcie

Fundator oraz inne osoby, które mogą być wskazane w akcie fundacji, mogą sprawować nadzór nad administracją fundacji, uzyskać odpis rachunków prowadzonych przez zarządców, odpis inwentarza lub opisowe notatki majątkowe, oraz może interweniować w sprawie mianowania zarządców lub w sprawie zbycia aktywów, gdy te kwestie są rozpatrywane przez sąd. Założycielowi mogą być również przyznane uprawnienia do powoływania, dodawania lub usuwania wszelkich administratorów, protektorów lub beneficjentów oraz uprawnienia do wyznaczania doradcy inwestycyjnego lub zarządzającego inwestycjami, a w przypadku gdy uprawnienie, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, zostało zastrzeżone lub wykonane przez założyciela, Administrator działający zgodnie z wszelkimi zarządzeniami wydanymi na podstawie uprawnień fundatora, o których mowa powyżej, nie jest uważany za naruszającego obowiązki powiernicze.

Fundatorem może być administrator lub protektor fundacji na Malcie. Fundator może być beneficjentem fundacji również za życia. Gdy fundator jest beneficjentem, fundator ten nie może jednocześnie działać jako jedyny administrator takiej fundacji.

Założyciel ma prawo udzielać administratorom niewiążących pisemnych wskazówek dotyczących wykonywania uprawnień lub uprawnień przyznanych im w akcie założycielskim lub oświadczeniu beneficjenta. Beneficjent może mieć również możliwość udzielenia takich wskazówek na podstawie określonych klauzul w akcie założycielskim (statucie) lub oświadczeniu beneficjenta i to ze skutkiem od dnia śmierci fundatora.

Dokumenty korporacyjne maltańskiej fundacji mogą przewidywać powołanie co najmniej jednego członka rady nadzorczej albo urzędu protektora lub protektorów pełniących podobne funkcje.

Rada nadzorcza fundacji na Malcie. Protektor fundacji maltańskiej

Członkowie rady nadzorczej lub protektorzy:

 • mogą być wskazane w statucie fundacji; lub
 • w przypadku braku takiego wyznaczenia mogą być następnie powoływani przez administratorów w sposób określony w statucie;
 • mogą być usuwani i zastępowani przez administratorów oraz w sposób określony w statucie.

Za administratorów nie uważa się rady nadzorczej ani protektorów.

Z zastrzeżeniem statutu fundacji (Malta), rada nadzorcza lub protektorzy mają uprawnienia do sprawowania nadzoru nad działaniami zarządców i mogą być uprawnieni do powoływania, odwoływania, zastępowania lub dodawania zarządców oraz inne uprawnienia, jakie mogą być określone w statucie, w tym uprawnienie do udzielania wskazówek administratorom w zakresie wykonywania ich uprawnień, uprawnień dyskrecjonalnych lub obowiązków.

Wykonywanie jakichkolwiek czynności ze strony administratorów może podlegać wyraźnej zgodzie rady nadzorczej lub protektorów.

Likwidacja fundacji na Malcie

O ile statut wyraźnie nie stanowi inaczej, fundacja nie podlega rozwiązaniu przed upływem terminu, na jaki została utworzona. O ile fundator wyraźnie nie wyłączył takiego prawa, fundacja może zostać rozwiązana na żądanie wszystkich beneficjentów maltańskiej fundacji. Jeżeli założyciel nadal żyje, jego zgoda jest wymagana dla skuteczności wypowiedzenia przez beneficjentów. 

Po śmierci fundatora maltański sąd ma prawo rozwiązać i zlikwidować każdą fundację na żądanie wszystkich beneficjentów fundacji, jeżeli uzna, że ​​cel fundacji nie jest już konieczna do osiągnięcia zamiarami założyciela lub w inny sposób nierozsądne.

Wyraźne zastrzeżenie fundatora prawa do rozwiązania fundacji nie może być wykonywane przez spadkobierców lub małżonka fundatora, chyba że umowa fundacji wyraźnie stanowi inaczej. Wierzyciele fundatora nie mogą skorzystać z prawa do rozwiązania fundacji.

Fundacja prywatna na Malcie – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem fundacji prywatnej na Malcie? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Planujesz utworzenie fundacji prywatnej? Skontaktuj się z nami

Nasz zespół pomoże Ci zaplanować proces sukcesji rodzinnej, a także dokonać wyboru najlepszych instrumentów do wdrożenia przygotowanego planu. Skontaktuj się z naszym zespołem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 4 Średnia: 5]

O autorze

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki