Spółka jawna bez CIT. Objaśnienie w sprawie obowiązku złożenia tzw. „informacji o podatnikach podatku dochodowego w spółce jawnej” (CIT-15J, CIT-15JW)

Czy obowiązek dotyczy wszystkich spółek jawnych?

Nie. Obowiązek nie dotyczy spółek jawnych osób fizycznych (tj. takich spółek jawnych, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne).

W pozostałych przypadkach, np. w odniesieniu do spółek jawnych, w których wspólnikami są podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, spółek jawnych o mieszanym składzie, a także spółek jawnych powstających w wyniku przekształcenia, stosowne zgłoszenie winno zostać zrealizowane. 

Co należy złożyć? 

Należy złożyć informację (według ustalonego wzoru) o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki. 

Kto składa w/w informację o podatnikach – wspólnikach spółki jawnej?

Informację (formularze) składa spółka jawna (podpisując zgodnie z zasadami reprezentacji spółki). 

Jakie są skutki niezłożenia informacji?

Skutkiem niezłożenia informacji lub aktualizacji informacji o podatnikach podatku dochodowego w spółce jawnej jest uzyskanie przez tę spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W takiej sytuacji spółka staje się podatnikiem niezależnie od swoich wspólników, a dochody uzyskiwane za jej pośrednictwem są „podwójnie opodatkowane”.

Czy informację należy składać co roku?

Tak. Informację należy składać przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego.

Czy aktualizację informacji należy składać przy okazji zmiany składu wspólników spółki?

Tak, aktualizację informacji należy składać w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie wspólników – podatników.

Gdzie składać? 

Po pierwsze – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej. 

Po drugie – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. 

Co wchodzi w skład „przesyłki”? 

W skład „przesyłki” wchodzi co najmniej CIT-15J z załącznikami w postaci CIT- 15JW w odpowiedniej ilości (jeden załącznik CIT-15JW dla każdego podatnika osiągającego dochody ze spółki jawnej).

Czy da się odwrócić skutki niezłożenia informacji w terminie?

Nie. Spółka jawna, która uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zachowuje go aż do czasu ustania jej bytu prawnego (wykreślenia z rejestru).

Wzór informacji o podatnikach – wspólnikach spółki jawnej

Wzór informacji CIT-15J: link.

Wzór załącznika do CIT-15J – CIT-15JW:  link.

Rozwinięcie

  1. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy tej ustawy mają zastosowanie do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży 
  • przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,lub
  • aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

– do:

[1] naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz

[2] naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

  1. Zgodnie z art. 21 ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw pierwszą informację o podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej, spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, należało złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.  W przypadku spółek jawnych powstałych w wyniku przekształcenia pierwszą informacje należało złożyć przed wpisem spółki przekształconej do rejestru.

Potrzebujesz pomocy?

Zasięgnij indywidualnej porady. Skontaktuj się z nami – kliknij tutaj.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 5 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki