Rachunek bankowy w USA – czy jest anonimowy?

W ostatnich latach nastąpiło wiele zmian w zakresie anonimowości posiadaczy rachunków bankowych za granicą. Niegdyś zakładając rachunek bankowych w Szwajcarii czy Liechtensteinie klienci mogli liczyć na pełną anonimowość. Jednak między innymi od czasu wejścia w życie Common Reporting Standard (CRS) wiele się w tej kwestii zmieniło. Zastanawiacie się zapewne zatem czy można jeszcze założyć rachunek bankowy za granicą, który gwarantuje daleko idącą anonimowość obcokrajowcom. Potencjalna nadzieja leży w rachunku zakładanym w USA.

Prześledźmy światowe regulacje – czym jest często wspomniany Common Reporting Standard (CRS) i gdzie ma swoją genezę?

Common Reporting Standard (CRS)

CRS jest standardem międzynarodowej wymiany informacji podatkowych opracowanym przez OECD i przyjętym przez ponad setkę państw na świecie, w tym przez Polskę i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Skąd inspiracja OECD do wdrożenia takiego systemu? Otóż w 2010 r. władze USA, aby umożliwić swoim organom podatkowym śledzenie pieniędzy swoich obywateli na świecie przeforsowały ustawę o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych obywateli amerykańskich dla celów podatkowe (Foreign Tax Compliance Act – FATCA).

Foreign Tax Compliance Act (FATCA)

FATCA ogólnie ujmując umocowała amerykańskiego fiskusa do pozyskiwania informacji o wszystkich rachunkach swoich rezydentów podatkowych posiadających aktywa poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Idąc wzorem USA, państwa OECD wdrożyły CRS w celu ochrony integralności systemów podatkowych oraz walki z unikaniem opodatkowania.

Jakie informacje są raportowane m.in. do Polski w ramach CRS?

Informacje raportowane w ramach CRS:

  • imię i nazwisko,
  • aktualny adres miejsca zamieszkania,
  • państwo rezydencji,
  • numer identyfikacji podatnika (TIN) dla każdego państwa rezydencji,
  • data i miejsce urodzenia,
  • numer rachunku,
  • saldo / wartość rachunku,
  • numer i serię dowodu tożsamości.

Czy rachunek prowadzony dla polskiego podmiotu w USA zapewnia anonimowość?

Wśród państw, które zobowiązały się przyjąć i wdrożyć CRS nie znajdziemy Stanów Zjednoczonych. W związku z tym można stwierdzić, że z perspektywy CRS rachunek bankowy polskich rezydentów prowadzony w Stanach Zjednoczonych zapewnia anonimowość.

Należy pamiętać jednak, iż między polską a USA została zawarta umowa o automatycznej wymianie informacji podatkowych (umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA).

Zgodnie z ww. umową, raportowaniu podlega:

polski rachunek raportowany” oznacza rachunek finansowy prowadzony przez raportującą amerykańską instytucję finansową, jeżeli:

  • w przypadku rachunku depozytowego, posiadaczem jest osoba będąca polskim rezydentem, a suma odsetek wypłaconych w związku z tym rachunkiem w danym roku kalendarzowym przekracza 10 USD, lub
  • w przypadku rachunku finansowego innego niż rachunek depozytowy – posiadaczem rachunku jest polski rezydent, włączając w to podmiot, który oświadczył, że jest polskim rezydentem dla celów podatkowych, w związku z którym to rachunkiem wypłacono lub uznano dochód pochodzący ze źródeł w Stanach Zjednoczonych, podlegający zgłoszeniu zgodnie z rozdziałem 3 podtytułu A lub rozdziałem 61 podtytułu F Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych.

Z analizy powyższej definicji wynika, że raportowane są rachunki osób fizycznych, które są polskimi rezydentami lub które określiły swoją rezydencję jako polską w amerykańskiej placówce bankowej. W powyższej definicji próżno szukać obowiązku raportowania rachunku spółki założonej w Stanach Zjednoczonych, której wspólnikiem jest rezydent polski. Zatem na podstawie zawartych umów między Polską a USA, Polska otrzyma informacje tylko o dochodach pojawiających się na rachunku osób fizycznych.

Anonimowy rachunek bankowy z granicą

Reasumując, zakładając spółkę w USA np. w Nevadzie czy Delaware, przy otwarciu rachunku bankowego dla tej spółki, mimo iż wspólnikiem i beneficjentem spółki jest polski rezydent podatkowy, władze USA nie zobowiązały się do automatycznej wymiany informacji dotyczącej rachunku tej spółki. Ten fakt pozwala stwierdzić, iż anonimowość zostaje zachowana.

Skontaktuj się z nami, jeżeli jesteś zainteresowany założeniem rachunku bankowego w USA.

Więcej o spółce w USA znajdziesz na stronach PLA.partners:

Spółka w Delaware

Spółka w Nevadzie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 5 Średnia: 5]

O autorze

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki